چرا باید شرکت ثبت کنیم

چرا باید شرکت ثبت کنیم؟ چرا ثبت شرکت ؟

تعریف شرکت :

به مجموع اداره یا موسسه یا سازمانی که به صورت شخصیت حقوقی فعالیت خاصی را انجام می دهد شرکت می گویند .

شرکت های تجاری :

نوعی از شرکت عقدی است که به موجب قوانین تجارت ایجاد می گردد یا تاسیس حقوقی که در آن چند شخص حقیقی یا حقوقی سرمایه خود را در میان می گذارند تا پس از انجام عملیاتی از منافع آن بهره مند شوند.

قانون گذار در ماده ۲۰ قانون تجارت انواع شرکتهای تجاری را بر هفت نوع تقسیم نموده است :

  • شرکت سهامی
  • شرکت با مسئولیت محدود
  • شرکت تضامنی
  • شرکت مختلط غیر سهامی
  • شرکت مختلط سهامی
  • شرکت نسبی
  • شرکت تعاونی تولید و مصرف.

شرکت سهامی چیست ؟ شرکتی می باشد که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

شرکت با مسئولیت محدود چیست ؟ شرکتی می باشد که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده است و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط به میزان سرمایه خود در شرکت مسئول تعهدات شرکت می باشد .

شرکت تضامنی چیست ؟ شرکتی می باشد که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود ؛ اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام دیون کافی نباشد ؛ هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام دیون شرکت می باشند .

شرکت مختلط غیر سهامی چیست ؟ شرکتی می باشد که برای امور تجاری تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.

شرکت مختلط سهامی چیست ؟ شرکتی می باشد که تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.

شرکت نسبی چیست ؟ شرکتی می باشد که برای امور تجاری تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است.

شرکت تعاونی چیست ؟ شرکتی می باشد که با هدف های هفتگانه مندرج در قانون بخش تعاونی با قید کلمه تعاونی و تابعیت ایرانی از حداقل هفت عضو تشکیل گردد. (مواد۱ به بعد قانون بخش تعاونی)

شرکت تعاونی تولید چیست ؟ شرکتی می باشد که بین عده ای از صاحبان مشاغل تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند.

شرکت تعاونی مصرف چیست ؟ شرکتی می باشد که برای مقاصد زیر تشکیل می شود :

  • فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگی اعم از این که اجناس مزبور را شرکاء ایجاد کرده و یا خریده باشند.
  • تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها.

عده ای شرکت های تجاری مندرج در ۷ دسته فوق را به دو دسته ی شرکت های سرمایه و شرکت های اشخاص تقسیم نموده اند. در شرکت های سرمایه ، فقط سرمایه مورد توجه است، شخص وسرمایه گذار آنچنان نقشی در شرکت ندارند، و تنها تا میزان سرمایه ای که در شرکت سرمایه گذاری کرده اند، مسئول تعهدات شرکت هستند.

شرکت های اشخاص ، شرکت هایی هستند که شخصیت شرکاء مورد توجه است و اعتبار شرکت به اعتبار شرکاء بستگی دارد، و سرمایه شرکت نقش عمده ای در اعتبار شرکت نخواهد داشت.

 

جهت مشاوره و یا دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های 02143498 یا 02188618261 تماس بگیرید و یا همین الان در موارد را با کارشناسان ما مطرح فرمایید.