سامانه بدهی مالیاتی

1
ثبت درخواست
2
تکمیل اطلاعات
3
پرداخت
4
دریافت اطلاعات

سامانه هوشمند استعلام بدهی مالیاتی

استعلام بدهی مالیاتی صرفا شامل تبصره 4 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم ( شرکت های غیر فعال شده) و مالیات بر سرمایه شرکت ها میباشد.