Aero

لطفا صبر کنید...

Faq

راهنمای استفاده از سامانه ثبتی و حقوقی - آسان ثبت

سامانه آگهی مفقودی آسان ثبت چه کمکی به ما میکند
در ابتدا از منوی بالای صفحه بخش سفارش جدید بر روی گزینه اول که ثبت شرکت است کلیک کنید. در مرحله اول انتخاب می کنید که شرکتی که می خواهید آن را ثبت کنید چه نوعی است؟ سهامی خاص یا مسولیت محدود. در نهایت با توجه به وضعیت خود اگر هنوز در سامانه ثبت نام نکرده اید بر روی دکمه عضویت اگر ثبت نام کرده اید بر روی دکمه ورود و اگر می خواهید همچنان به عنوان میهمان روند کار را جلو ببرید بر روی دکمه ادامه به عنوان میهمان کلیک کنید .
پس از گم شدن چه مدارکی نیاز به چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار وجود دارد
در ابتدا از منوی بالای صفحه بخش سفارش جدید بر روی گزینه اول که ثبت شرکت است کلیک کنید. در مرحله اول انتخاب می کنید که شرکتی که می خواهید آن را ثبت کنید چه نوعی است؟ سهامی خاص یا مسولیت محدود. در نهایت با توجه به وضعیت خود اگر هنوز در سامانه ثبت نام نکرده اید بر روی دکمه عضویت اگر ثبت نام کرده اید بر روی دکمه ورود و اگر می خواهید همچنان به عنوان میهمان روند کار را جلو ببرید بر روی دکمه ادامه به عنوان میهمان کلیک کنید .
اولین اقدام ضروری پس از گم شدن این مدارک چیست
در ابتدا از منوی بالای صفحه بخش سفارش جدید بر روی گزینه اول که ثبت شرکت است کلیک کنید. در مرحله اول انتخاب می کنید که شرکتی که می خواهید آن را ثبت کنید چه نوعی است؟ سهامی خاص یا مسولیت محدود. در نهایت با توجه به وضعیت خود اگر هنوز در سامانه ثبت نام نکرده اید بر روی دکمه عضویت اگر ثبت نام کرده اید بر روی دکمه ورود و اگر می خواهید همچنان به عنوان میهمان روند کار را جلو ببرید بر روی دکمه ادامه به عنوان میهمان کلیک کنید .
مراحل چاپ و ثبت آگهی مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار چیست
در ابتدا از منوی بالای صفحه بخش سفارش جدید بر روی گزینه اول که ثبت شرکت است کلیک کنید. در مرحله اول انتخاب می کنید که شرکتی که می خواهید آن را ثبت کنید چه نوعی است؟ سهامی خاص یا مسولیت محدود. در نهایت با توجه به وضعیت خود اگر هنوز در سامانه ثبت نام نکرده اید بر روی دکمه عضویت اگر ثبت نام کرده اید بر روی دکمه ورود و اگر می خواهید همچنان به عنوان میهمان روند کار را جلو ببرید بر روی دکمه ادامه به عنوان میهمان کلیک کنید .