پلمپ دفاتر مالیاتی

پلمپ دفاتر

شرکت ها

در این قسمت شما با وارد کردن اطلاعات شرکت خود تقاضای دفاتر قانونی پلمب شده شامل دفتر کل و دفتر روزنامه را برای ما ارسال می نمایید تا پس از تهیه به نشانی شما ارسال گردند.
در نظر داشته باشید عدم تهیه دفاتر قبل از شروع سال مالی (معمولا همان سال شمسی) منجر به تعلق مالیات علی الراس و جریمه های سنگین مالیاتی خواهد شد.

 

اشخاص

 

در این قسمت شما با وارد کردن اطلاعات شخصی خود به عنوان شخص حقیقی صاحب کسب و کار تقاضای دفاتر قانونی پلمب شده شامل دفتر کل و دفتر روزنامه را برای ما ارسال می نمایید تا پس از تهیه به نشانی شما ارسال گردند.
در نظر داشته باشید عدم تهیه دفاتر قبل از شروع سال مالی (معمولا همان سال شمسی) منجر به تعلق مالیات علی الراس و جریمه های سنگین مالیاتی خواهد شد.


اگر شناسه ملی شرکت را دارید:


پلمب دفاتر

شرکت
پلمب دفاتر
شخص