مالیات انحلال شرکت [قوانین مالیاتی، نحوه محاسبه و مهلت تسلیم اظهارنامه]

مالیات انحلال شرکت [قوانین مالیاتی، نحوه محاسبه و مهلت تسلیم اظهارنامه]

محاسبه مالیات انحلال شرکت‌ها یکی از اقدامات ضروری پس از پایان یافتن فعالیت‌های تجاری یک مجموعه است. اشخاص حقوقی بر اساس درآمدی که داشته‌اند باید مالیات بپردازند. در نتیجه، فرم اظهارنامه مالیاتی انحلال شرکت آخرین برگ پرونده شما در سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. در صورتی که کمپانی شما هیچ نوع فعالیتی نداشته است، نیازی به پیگیری این موضوع نخواهید داشت. اما چنانچه کارهایی انجام داده‌اید و فاکتورهایی برای آنها صادر کرده‌اید، مدیر تصفیه شما باید به اداره مالیات و ممیزان رسمی آن مراجعه کند و مراحل اداری کار را طبق قانون انجام دهد. در این مقاله به طور کامل به تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی منحله می‌پردازیم.

 

»»» سامانه انحلال شرکت

نوشته‌ی مرتبط: موارد انحلال شرکت

 

قوانین مالیاتی انحلال شرکت

مطابق با ماده ۱۱۴ قانون مالیات‌های مستقیم، آخرین مدیران شرکت موظف‌اند تا پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی، اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در آن تاریخ ارائه دهند. اظهارنامه مالیاتی انحلال شرکت باید روی فرم مخصوصی تنظیم شود که سازمان امور مالیاتی کشور تهیه کرده است. این برگه باید حاوی حداقل امضاهای مجاز و مُهر کمپانی باشد تا وقتی به اداره مالیات فرستاده می‌شود، معتبر تلقی گردد.

 

»»» سامانه اظهارنامه مالیاتی

 

ماده ۱۱۵ همین قانون، ماخذ محاسبه مالیات دوره انحلال را ارزش دارایی شخص حقوقی می‌داند، منهای بدهی‌ها و سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی که مالیات آنها قبلاً پرداخت شده‌اند. گفتنی است که مبنای ارزشیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی منحله نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین می‌شود. همچنین دارایی‌های باقی‌مانده‌ای که مشمول مالیات انحلال شرکت‌ها نمی‌شوند، در نرخ محاسبه مالیات اشخاص حقوقی منحله در نظر گرفته نمی‌شوند.

طبق ماده ۱۱۶ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مدیران تصفیه مکلف‌اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال شرکت، اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات را تنظیم و به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم و مالیات شرکت پس از انحلال را به طور کامل پرداخت نمایند. تاریخ ثبت انحلال در اداره ثبت شرکت‌ها و تاریخ درج‌شده در آگهی انحلال در روزنامه رسمی مبنای زمانی محاسبه مالیات انحلال شرکت‌ها است.

طبق ماده ۱۱۷ قانون محاسبه مالیات شرکت منحل‌شده، اداره مالیات نیز مکلف است خارج از نوبت به این اظهارنامه رسیدگی کند و ظرف حداکثر یک سال از تاریخ تسلیم اگر اعتراضی به مندرجات آن دارد ابلاغ نماید. در غیر این صورت، مالیات انحلال شرکت بر اساس همین اظهارنامه نزد مدیر تصفیه قطعی تلقی می‌گردد. اگر بعداً معلوم شود که اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده بوده، نسبت به آن قسمت طبق قانون مالیات مطالبه خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۱۸ باب سوم مالیات بر درآمد، تقسیم دارایی‌های شرکت منحل‌شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تامین معادل میزان مالیات مجاز نیست. گفتنی است که آخرین مدیران شرکت در صورت عدم تسلیم اظهارنامه یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات ذکر شده در ماده ۱۱۶ این قانون به نسبت سهمی که از داراییهای اشخاص حقوقی منحله نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرائم متعلق به شخص حقوقی خواهند بود.

 

نحوه محاسبه مالیات انحلال شرکت

مالیات شرکت جزو بدهی‌های آن محسوب می‌شود و در فرایند انحلال باید به طور کامل تصفیه شود. اگر درآمدی نیز پس از منحل شدن نصیب شرکت می‌شود باید در نظر گرفته شود. به طور مثال، اگر هنوز محصولاتی در انبار موجود باشند و با فروش آنها سودی حاصل شود، باید در نرخ محاسبه مالیات اشخاص حقوقی منحله لحاظ شوند. البته اگر فروش دارایی‌های شرکت منحل‌شده فقط برای دادن بدهی‌ها باشند و قصد کسب سود و انتفاع در آنها نباشد، از پرداخت مالیات انحلال شرکت معاف هستند.

 

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات انحلال شرکت

طبق رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، چنانچه مدیران تصفیه اشخاص حقوقی اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را تسلیم حوزه مالیاتی ذی‌ربط نموده باشند، ممیز مالیاتی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید. در صورتی که در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه دوره انحلال اقدام نشده باشد، مهلت رسیدگی و تعیین مالیات انحلال شرکت و صدور برگ تشخیص سه سال از تاریخ چاپ آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور خواهد بود و حداکثر مهلت ابلاغ برگ تشخیص صادره به مودی نیز سه ماه پس از انقضای سه سال مذکور است.

 


✅ پرسش‌های پرتکرار پیرامون اقدامات مالیاتی پس از انحلال شرکت ✅ 

 

✅ مالیات انحلال شرکت چقدر است؟

✔️ مالیات انحلال شرکت‌ها بر اساس ارزش دارایی‌های مجموعه محاسبه می‌شود، منهای بدهی‌ها و سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی که مالیات آنها قبلاً پرداخت شده است.

✅ چه کسی مسئول پرداخت مالیات شرکت منحل‌شده است؟

✔️ مسئول پرداخت مالیات شرکت منحل‌شده خود شخص حقوقی یعنی شرکت است اما مدیران تصفیه نیز در این زمینه مسئول خواهند بود. طبق قانون، مدیر تصفیه با مدیران قبلی که بدهی‌های مالیاتی در اصل متعلق به آنهاست، رابطه تضامنی دارد. در واقع سازمان امور مالیاتی می‌تواند هم از شرکت و هم از مدیر تصفیه آن بدهی‌های خود را طلب کند.

✅ مالیات انحلال شرکت‌ها چگونه محاسبه می‌شود؟

✔️ مبنای ارزشیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی منحله نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و در باقی موارد بر اساس بهای روز انحلال تعیین می‌شود.

✅ ماخذ محاسبه مالیات دوره انحلال چیست؟

✔️ طبق قانون، ماخذ محاسبه مالیات دوره انحلال شرکت‌ها، دارایی‌های اشخاص حقوقی است.

✅ اظهارنامه مالیاتی انحلال شرکت را چگونه تنظیم کنیم؟

✔️ آخرین مدیران شرکت موظف‌اند تا پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی، اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در آن تاریخ ارائه دهند. اظهارنامه مالیاتی انحلال شرکت باید روی فرم مخصوصی تنظیم شود که سازمان امور مالیاتی کشور تهیه کرده است.

✅ تقسیم دارایی‌های شرکت منحل‌شده چه زمانی امکان‌پذیر است؟

✔️ تقسیم دارایی‌های شرکت منحل‌شده تا پیش از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تامین معادل میزان مالیات مجاز نیست.

✅ تاریخ انحلال شرکت چگونه محاسبه می‌شود؟

✔️ تاریخ ثبت انحلال در اداره ثبت شرکت‌ها و تاریخ انتشار در آگهی انحلال در روزنامه رسمی مبنای زمانی محاسبه مالیات انحلال شرکت‌ها است.

✅ مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات انحلال شرکت چقدر است؟

✔️ طبق ماده ۱۱۶ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مدیران تصفیه مکلف‌اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال شرکت، اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات را تنظیم و به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم و مالیات شرکت پس از انحلال را به طور کامل پرداخت نمایند.

1 دیدگاه برای “مالیات انحلال شرکت [قوانین مالیاتی، نحوه محاسبه و مهلت تسلیم اظهارنامه]

  1. مجیدنوریان گفته:

    سلام من یه شرکت خریداری کردم که متاسفانه نه تنها سرم کلاه گذاشتن بلکه اقدام به کلاهبرداری هم کردن من میخوام این شرکتی که جعل اسنادبه راحتی با نفراتی که داره انجام یده امثالی عین منم بدبخت میکنن این افراد دسته چکهای مرا ربوده شرکت راهم از چنگ من بعدازدریافت پول دراورده بدون امضا بنده بدون حضور بنده الان دوسال هست دادگاه میرم ومیام ولی انها به راحتی دارن کارهای شیطانی خودراه ادامکه میدهند من یخوام این شرکت رو درلیست سیاه بگذارم زندگی منکه رفت برای بقیه مشکل نشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *