آگهی مزایده و مناقصه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار

آگهی مزایده و مناقصه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار tender offer auction

انتشار آگهی مناقصه و مزایده ابتدا یک نوبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و سپس در دو نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار انجام می‌شود. گفتنی است که در صورت لزوم، یک تا سه نوبت آگهی نیز در روزنامه‌های محلی باید منتشر شود. ذکر مواردی مثل چگونگی و زمان‌بندی تحویل کالا و شیوه پرداخت و انجام معامله نیز باید به طور صریح در متن این آگهی‌ها قید شود. در این مقاله، تمام روال قانونی آگهی کردن مزایدات و مناقصات را به طور کامل و دقیق شرح می‌دهیم.

فرق مزایده و مناقصه:

به زبان ساده تفاوت مناقصه و مزایده به جا به جایی جای خریدار و فروشنده در هر معامله مرتبط است بدین صورت که، در مناقصه خریدار با کمترین قیمت پیشنهادی وارد معامله می شود درحالی که در مزایده فروشنده با بالاترین قیمت پیشنهادی قرارداد خواهد بست.

قانون چاپ آگهی مناقصه و مزایده

قوانین انتشار آگهی مزایده و مناقصه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار، طبق دستورالعمل ماده ۵۳ آیین‌نامه مالی و معاملاتی با موضوع مناقصه و مزایده به شرح زیر است:

۱. آگهی مناقصه و مزایده باید حداقل دو نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور و در صورت لزوم یک تا سه نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار محلی منتشر شود.

گفتنی است که متقاضی در صورتی که لازم تشخیص دهد می‌تواند علاوه بر آگهی مناقصه و مزایده در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار، با استفاده از سایر امکانات از قبیل نشر آگهی در محل‌های مناسب یا پخش آگهی از طریق دیگر رسانه‌های ارتباط جمعی یا ارسال آگهی برای اشخاص ذی‌ربط (مثلاً فروشندگان و خریداران کالا یا خدمات) از متقاضیان دعوت به عمل آورد. توجه به این نکته نیز ضروری است که انتخاب روزنامه بر عهده رئیس مؤسسه یا شرکت است.

همچنین در مواردی که مطابق مقررات عمومی کشور موضوع معامله ایجاب می‌نماید که اطلاع‌رسانی مزایده و مناقصه در سطح بین‌المللی به انجام شود، یک نسخه از آگهی از طریق وزارت امور خارجه به سفارتخانه‌های کشورهای ذی‌ربط در تهران یا سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور فرستاده می‌شود.

۲. در آگهی مناقصات و مزایدات نکات زیر باید رعایت شود:

 • مدت و نحوه تحویل کالا یا خدمات و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار کلاً یا بعضاً تأخیر نماید.
 • تصریح بر اینکه بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص یا بر اساس درصد کسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام‌شده تعیین شود و در پاکت لاک و مُهر شده تسلیم گردد.
 • مدت قبول پیشنهادهای کتبی که حداقل ده روز پس از انتشار آخرین آگهی در روزنامه کثیرالانتشار خواهد بود.
 • محل و نحوه تسلیم پیشنهاد.
 • میزان و نوع سپرده شرکت در مزایده و مناقصه و چگونگی واریز یا تحویل آن به مؤسسه.
 • میزان تضمین حُسن انجام کار یا معامله و نحوه دریافت و استرداد آن.
 • حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص واجد یا واجدین شرایط برنده مناقصه و مزایده لازم است، روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادهای رسیده و مجاز بودن حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان رسمی اعضا در کمیسیون مزایده و مناقصه.
 • میزان پیش‌پرداخت و ترتیب واریز در صورتی که پرداخت آن به تشخیص مؤسسه به برنده مناقصه و مزایده لازم باشد.
 • محل توزیع یا فروش نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات موضوع مزایده و مناقصه در صورت لزوم.
 • محل توزیع نمونه قرارداد و ضمانت‌نامه در صورت لزوم (که در آن صورت باید فرم مربوط توسط متقاضی یا نمایندگان رسمی او دریافت و با قید اینکه مورد قبول است، امضا و ضمیمه پیشنهاد شود.)
 • تصریح این نکته که صرفاً شرکت در مناقصه و مزایده و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت‌کننده و ایجاد تکلیف یا سلب اختیار برای دستگاه مناقصه‌گزار نمی‌نماید.

۳. در صورتی که مؤسسه ذکر شرایط خاصی را علاوه بر مندرجات ماده ۲ لازم تشخیص دهد و با آیین‌نامه مالی و معاملاتی مؤسسه مغایر نباشد می‌تواند در مناقصه یا مزایده منظور نماید.

 1. منظور نمودن هر گونه شرط یا شروط جدید در قرارداد علاوه بر مندرجات مزایده و مناقصه که برای برنده مناقصه و مزایده امتیاز یا محدودیت محسوب گردد، ممنوع است.
 2. در صورتی که شرایط مزایده و مناقصه که باید مطابق با مواد ۲ و ۳ و بندهای آن در آگهی ذکر شود مفصل باشد و مستلزم هزینه زیادی شود، می‌توان نوع کار یا کالای مورد معامله، تعداد و محل تحویل، میزان پیش‌پرداخت و مدت و محل قبول پیشنهادها و میزان سپرده و یا ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و مزایده در آگهی درج شود و تصریح گردد که اسناد مزایده و مناقصه در محل موجود است و پیشنهاددهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت کنند و با قید مورد قبول است، آن را امضا و ضمیمه پیشنهاد کنند و تسلیم نمایند.
 3. مؤسسه مکلف است در تاریخ مقرر و اعلام‌شده در آگهی، کمیسیون مناقصه و مزایده را تشکیل دهد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نماید.

الف. در صورت‌جلسه کمیسیون نفرات اول تا سوم برنده مزایده و مناقصه با توجه به قیمت‌های پیشنهادی، شرایط پیشنهادی متقاضیان و صلاحیت‌ها و توانایی‌ها مشخص و به اطلاع می‌رسد.

ب. دلیل رد پیشنهادهای مبهم یا ناقص صراحتاً ذکر شود و به اطلاع طرف ذی‌نفع برسد.

قانون مزایده و مناقصه

 • فرایند مزایده همانند مناقصه، دارای قوانینی است که بخشی از آنها در اصل ۴۴ قانون اساسی هم مورد تاکید قرار گرفته است. بر این اساس، هر دو طرف مزایده ملزم به رعایت این موارد هستند:
 • در آگهی مزایده حتما باید مواردی مانند نام و نام خانوادگی صاحب ملک و کالا و خدمات، قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود، ساعت و روز و محل مزایده و… قید شود.
 • مزایده از قیمت تعیین شده شروع شده و تا قبول بالاترین قیمت ادامه پیدا می‌کند.
 • فرایند انجام مزایده ممکن است به صورت اختیاری و توسط هر کدام از فروشندگان اموال و یا به حکم و دستور قانون و در مواردی که تعیین شده است؛ برگزار شود.
 • موعد فروش باید به نحوی تعیین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز مزایده بیشتر از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.
 • پس از برگزاری مزایده، مامور اجرا حکم می‌تواند حداقل ۱۰ درصد از مبلغ بالاترین پیشنهاد را به صورت نقدی دریافت کند. در این حالت برنده شرکت در مزایده، موظف است بقیه آن را تا یک ماه از تاریخ مزایده بپردازد.
 • اگر خریدار در طی مدت یک ماه بقیه مبلغ را پرداخت نکند، هزینه‌هایی مانند آگهی مجدد و غیره از آن برداشته خواهد شد و مزایده تکرار خواهد شد.
 • تحویل مال به خریدار نیازمند پرداخت کل مبلغ است.

 • یک مزایده می‌تواند با تنها یک مزایده گر هم برگزار شود.
 • هیچ کدام از مزایده گران نمی‌توانند  بیش از یک پیشنهاد را برای موضوعی که عنوان شده است، ارائه دهند.
 • در صورتی که بیش از یک موضوع برای شرکت در مزایده، عرضه شود؛ مزایده گران باید برای هر موضوع به صورت مجزا پیشنهاد خود را تحویل دهند.
 • مزایده گزار وظیفه دارد تا در مهلت مشخص شده همه پیشنهادهای ارائه شده از مزایده گران را بعد از دریافت، ثبت کرده و تا جلسه بازگشایی پاکت‌ها، از آنها به صورت محرمانه نگهداری کند.
 • زمان تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد به صورت گواهی، باید حداکثر تا پایان مهلت تسلیم پاکت‌ها باشد.
 • مهلت قبول پاکت‌ها حداکثر تا روز قبل از برگزاری مزایده است.
 • شرکت در مزایده منوط به ارائه مدارک کامل مزایده گران در پاکت‌های لاک و مهر شده به همراه تضمین، پیشنهاد فنی، بازرگانی و پیشنهاد قیمت است.
 • آگهی مزایده باید در یکی از روزنامه‌های محلی و یک نوبت منتشر شود.

نحوه انتشار آگهی مزایده و مناقصه در روزنامه رسمی

الف. تهران

۱. چاپ آگهی مناقصه و مزایده از ابتدا در روزنامه رسمی انجام می‌شود. بنابراین نیازی به تایید اداره ثبت شرکت‌ها برای این منظور نیست. در نتیجه، متقاضی (صاحب آگهی) باید اصل آگهی را مستقیماً به دفتر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ببرد. باید توجه داشت که آگهی مزایده و مناقصه صرفاً بر روی سربرگ شرکت و با مهر شرکت پذیرش می‌شود.

۲. کارشناسان این مرکز هزینه‌های چاپ آگهی مناقصه یا مزایده را ارزیابی و اعلام می‌کنند. صاحب آگهی باید فیش دریافتی را به بانک ببرد و مبلغ آن را پرداخت کند.

۳. متقاضی پس از واریز مبالغ، باید دوباره به دفتر روزنامه مراجعه نماید و فیش بانکی پرداخت‌شده را جهت انتشار آگهی مزایده و مناقصه تحویل دهد.

۴. پس از ثبت درخواست شما، قبضی با شماره پیگیری به شما ارائه می‌شود. این فیش دست‌کم تا دَه روز کاری باید نزد شما نگه داشته شود. فقط با این قبض امکان پیگیری آگهی مزایده و مناقصه و دریافت روزنامه برای شما فراهم می‌شود.

گفتنی است که تمام مراحل ثبت آگهی مزایده و مناقصه در روزنامه رسمی را می‌توانید به صورت آنلاین و بدون مراجعه حضوری در سامانه آسان‌ثبت به انجام برسانید.

 

ب. دیگر شهرستان‌ها

۱. چاپ آگهی مزایده و مناقصه از ابتدا در روزنامه رسمی انجام می‌شود. بنابراین نیازی به دریافت تاییدیه از اداره ثبت شرکت‌ها نیست. در نتیجه، متقاضی باید اصل آگهی را به اداره پست شهرستان مربوطه ببرد. باید توجه داشت که آگهی مناقصه و مزایده صرفاً بر روی سربرگ شرکت و با مهر شرکت پذیرش می‌شود.

۲. کارشناسان این مرکز هزینه‌های چاپ آگهی مناقصه یا مزایده را در روزنامه رسمی به همراه هزینه‌های پستی آن ارزیابی و اعلام می‌کنند. صاحب آگهی باید فیش دریافتی را به صورت نقدی به اداره پست پرداخت کند.

۳. تمام آگهی‌های مزایده و مناقصه شهرستان‌ها به همراه مبالغ پرداختی به اداره پست منطقه سیزده تهران فرستاده می‌شوند. این مرکز پس از دسته‌بندی آگهی‌ها، آنها را برای انتشار به روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌نماید.

۴. متقاضیان باید شماره پیگیری خود را دست‌کم به مدت دَه روز کاری نزد خود نگه دارند. تنها با این کد رهگیری امکان پیگیری آگهی مزایده و مناقصه و دریافت روزنامه برای اشخاص فراهم می‌شود.

گفتنی است که تمام مراحل ثبت آگهی مناقصه و مزایده در روزنامه رسمی را می‌توانید به صورت آنلاین و بدون مراجعه حضوری در سامانه آسان‌ثبت به انجام برسانید.

 

انتشار آگهی مزایده و مناقصه در روزنامه کثیرالانتشار

طبق قانون، چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار برای رسمیت یافتن مزایدات و مناقصات الزامی است و به منظور اطلاع‌رسانی عمومی و نیز ثبت مکتوب آنها انجام می‌گیرد. بنابراین تمام متقاضیان برگزاری مناقصه و مزایده باید علاوه بر روزنامه رسمی، از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار نیز به آگاهی‌رسانی بپردازند. تعرفه و هزینه چاپ آگهی مناقصه در روزنامه کثیرالانتشار به تعرفه‌های روزنامه انتخابی شما و تعداد کاراکتر متن شما بستگی دارد. بنابراین تعرفه و هزینه چاپ آگهی مزایده در روزنامه کثیرالانتشار متغیر است.

ضبط سپرده شرکت در مزایده

به استناد بند ۶ ماده ۷ قانون آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹ کمیسیون دارایی مجلس، که فرایند ارجاع کار از جمله مناقصه و مزایده و انعقاد قرارداد دستگاه‌های اجرایی کشور را تبیین می‌نمود و همچنان در بخش مزایده و قراردادها جریان دارد، «میزان سپرده [تضمین] شرکت در مناقصه به طور مقطوع که باید به صورت نقد به حساب سپرده دستگاه مناقصه‌گزار در بانک تحویل و رسید آن به‌ ضمیمه پیشنهاد تسلیم شود» و بر اساس ماده ۴۱ همین قانون «دریافت ضمانت‌نامه بانکی یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی به عنوان سپرده شرکت در مناقصه یا مزایده و یا تضمین حسن انجام معامله ‌بلامانع می‌باشد ….» لذا همچنان که مشاهده می‌شود، در ابتدا وجه نقد فقط به عنوان تضمین معتبر شناسایی شده و سایر تضامین مذکور، طی مواد بعدی به عنوان بدل از آن، قابل دریافت می‌باشند.

تفاوت حراج با مزایده و مناقصه

حراج و مزایده بطور کلی یک معنا هستند و عبارتند از فروش مال به بالاترین قیمت که تفاوت‌های زیر رو دارند:

۱-حراج اصولا قیمت پایه نداره (البته می‌توان برای آن قیمت پایه قرار داد) ولی در مزایده حتما توسط کارشناس قیمت پایه گذاشته میشه…

۲-حراج اصولا شفاهی و رضایی است اما مزایده تشریفات داره و کتبی است.

۳-حراج رقابتی و شفاهی است ولی مزایده کتبی و محرمانه است.

۴-حراج شفاف، اما مزایده مکتوم و در پاکت‌های پیشنهاد، قیمت مشخص می‌شود.

نکته‌ای که باید توجه داشته باشید آن است که حراج و مزایده در هر دو بخش دولتی و خصوصی وجود دارد.

 


? پرسش‌های پرتکرار در مورد آگهی مناقصات و مزایدات ?

 

✅ آیا چاپ آگهی مناقصه در روزنامه کثیرالانتشار ضرورت دارد؟

✔️ بله. طبق قانون، تمام مناقصه‌ها و مزایده‌ها در سراسر کشور علاوه بر روزنامه رسمی، باید در دو نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار نیز چاپ شوند.

✅ آیا چاپ آگهی مزایده در روزنامه کثیرالانتشار ضروری است؟

✔️ بله. طبق قانون، تمام مزایده‌ها و مناقصات در سرتاسر کشور علاوه بر روزنامه رسمی، باید در دو نوبت در روزنامه کثیرالانتشار نیز منتشر شوند.

✅ ثبت آگهی مناقصات و مزایدات در روزنامه رسمی به چه ترتیب است؟

✔️ چاپ آگهی مناقصه و مزایده از ابتدا در روزنامه رسمی انجام می‌شود. بنابراین نیازی به تایید اداره ثبت شرکت‌ها برای این منظور نیست. در نتیجه، متقاضی (صاحب آگهی) باید اصل آگهی را مستقیماً به دفتر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ببرد.

✅ ثبت آگهی مزایده‌ها و مناقصه‌ها در روزنامه رسمی چگونه انجام می‌شود؟

✔️ چاپ آگهی مزایده و مناقصه از ابتدا در روزنامه رسمی انجام می‌شود. بنابراین نیازی به دریافت تاییدیه از اداره ثبت شرکت‌ها نیست. در نتیجه، متقاضی باید اصل آگهی را به اداره پست شهرستان مربوطه ببرد.

✅ چه موضوعاتی باید در آگهی مناقصه و مزایده روزنامه کثیرالانتشار آورده شود؟

✔️ قوانین انتشار آگهی مزایده و مناقصه در روزنامه کثیرالانتشار، طبق دستورالعمل ماده ۵۳ آیین‌نامه مالی و معاملاتی با موضوع مناقصه و مزایده شرح داده شده است. متن کامل آن را می‌توانید در این مقاله بخوانید.

✅ چند نوبت و در چند روزنامه کثیرالانتشار باید اقدام به چاپ آگهی مناقصه یا مزایده کرد؟

✔️ آگهی مزایده و مناقصه باید حداقل دو نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور و در صورت لزوم یک تا سه نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار محلی منتشر شود.

✅ آیا برای برگزاری مناقصه یا مزایده نیاز به چاپ آگهی در روزنامه رسمی است؟

✔️ بله. انتشار آگهی مناقصه و مزایده ابتدا یک نوبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و سپس در دو نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار انجام می‌گیرد.

✅ آیا تفاوتی در چاپ آگهی مناقصه و مزایده وجود دارد؟

✔️ تنها تفاوت آگهی مزایده با آگهی مناقصه در متن آگهی آنها است. اما نحوه انتشار این آگهی‌ها تفاوتی با هم ندارند.

✅ تعرفه و هزینه چاپ آگهی مناقصه در روزنامه کثیرالانتشار چقدر است؟

✔️ تعرفه چاپ آگهی مناقصه در روزنامه کثیرالانتشار بسته به تعرفه‌های روزنامه انتخابی شما و تعداد کاراکتر متن شما متغیر است. برای محاسبه دقیق این هزینه‌ها می‌توانید به سامانه روزنامه کثیرالانتشار آسان‌ثبت مراجعه فرمایید.

✅ هزینه‌های چاپ آگهی مزایده در روزنامه کثیرالانتشار چقدر است؟

✔️ هزینه چاپ آگهی مزایده در روزنامه کثیرالانتشار بسته به تعرفه‌های روزنامه انتخابی و تعداد کاراکتر متن متغیر است. برای محاسبه دقیق این هزینه‌ها می‌توانید به سامانه روزنامه کثیرالانتشار آسان‌ثبت مراجعه فرمایید.

✅ قانون چاپ آگهی مزایده چیست؟

✔️ دستورالعمل ماده ۵۳ آیین‌نامه مالی و معاملاتی با موضوع مناقصه و مزایده دربردارنده تمام قوانین چاپ آگهی مزایده در ایران است.

✅ قانون چاپ آگهی مناقصه چیست؟

✔️ دستورالعمل ماده ۵۳ آیین‌نامه مالی و معاملاتی با موضوع مزایده و مناقصه دربردارنده تمام قوانین چاپ آگهی مناقصه در ایران است.

✅ آیا امکان انتشار آگهی مزایده و مناقصه به صورت آنلاین وجود دارد؟

✔️ بله، تمام مراحل ثبت آگهی مناقصه و مزایده در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار را می‌توانید به صورت آنلاین و بدون مراجعه حضوری در سامانه آسان‌ثبت انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

>