مسئولیت کیفری هیئت‌مدیره و مدیر عامل شرکت‌های تجاری چیست؟

مسئولیت کیفری مدیران و شرکت‌ها
مجازات در قوانین مختلف به صورت جریمه شدن مدیر و شرکت و یا انحلال شرکت در نظر گرفته شده است. به طور مثال در قانون تعزیرات برای گران‌فروشی، مجازات گذاشته‌اند و متخلفان باید جریمه نقدی بپردازند و یا شرکت‌هایی که اجناس را قاچاق می‌کنند منحل خواهند شد. درلایحه قانونی ۱۳۴۷ راجع به شرکت‌های سهامی، بخشی است که عمدتا مربوط به مسئولیت کیفری مدیران و بازرسین است و قوانین مربوط به این موضوع در این قانون مورد اشاره قرار گرفته است. 

مسئولیت کیفری مدیران دولتی

۲ دسته مسئولیت کیفری برای مدیران شرکت با مسئولیت محدود وجود دارد. مسئولیت کیفری که از مقررات جزایی مختلف به جز قانون تجارت ناشی شده باشد و مسئولیت‌هایی که در قانون تجارت یافت می‌شود.

مسئولیت کیفری مدیر عامل خارج از قانون تجارت

حاکمیت اصل مسلم قانونی بودن جرم و مجازات می‌گوید هیچ گونه اتهامی را نمی‌توان متوجه مدیران نمود. مگر آنکه به موجب قانون قبلاَ تعریف و ایجاد شده باشند. بر همین اساس، در قوانین گوناگون و به ویژه قانون مجازات اسلامی، جرایم بسیاری وضع شده اند که دربردارنده همه اشخاص از جمله مدیران شرکت اند. این گونه جرایم ارتباطی به حرفه و جایگاه اجتماعی اشخاص موضوع آن ندارد. هر کس که مرتکب عمل ممنوعه گردد، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهد شد. برای مثال، بزه جعل و یا استفاده از سند مجعول بدون توجه به سمت و موقعیت مرتکب آن، به نحو یکسان موجب تحمیل مجازات کیفری بر فاعل آن خواهد شد.

مسئولیت کیفری مدیر عامل به موجب قانون تجارت

تنها ماده ناظر بر مسئولیت کیفری مرتبط با مدیران شرکت با مسئولیت محدود، ماده ۱۱۵ است که اشخاص گوناگون از جمله مدیران را در برمی‌گیرد. ماده مزبور در سه بخش، مسئولیت‌های کیفری را برشمرده است. در صدر ماده ۱۱۵، موارد مذکور از مصادیق کلاهبرداری تلقی و انجام دهنده آن اعمال، کلاهبرداری دانسته شده است. به موجب این ماده این اشخاص کلاهبردار محسوب می‌شوند:

۱) موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقدیم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

۲) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند.

برای تحقق هر یک از دو بزه دو شرط باید فراهم شود. نخستین شرط نبود صورت دارایی (ترازنامه و یا صورت‌های مالی) یا وجود صورت دارایی مخدوش و غیرواقعی و دومین شرط توزیع سود مرهوم با وصف نبود صورت دارایی یا بر مبنای صورت دارایی ساختگی است.

قوانین مسئولیت کیفری هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها

موضوع وجود و یا عدم وجود قوانین مورد نیاز برای پیگیری تخلفات حقوقی یا کیفری احتمالی مدیران شرکت‌های تجاری بحثی است که توجه بدان از اهمیت فراوانی برخوردار است.

درباره مسئولیت کیفری و حقوقی مدیران در شرکت‌های سهامی، قوانین به نسبت روشن و خاصی پیش‌بینی شده است که می‌توان به لایحه‌ی اصلاح قانون تعزیرات ۱۳۴۷، مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ و هم‌چنین مواد ۱۳۰ الی ۱۳۳ آن به عنوان مهم‌ترین مقررات وضع شده در این زمینه اشاره کرد. در این مواد، در صورتی که ضرر و زیان مستند به عملکرد مدیر باشد، مسئولیت جبران خسارات بر عهده اوست و علت آن نیز تخلف اعضای هیئت‌مدیره و یا مدیر عامل است که در این صورت قانون‌گذار مسئولیت خاصی را به مدیران تحمیل می‌کند. طبق این قوانین مسئولیت مدیران تضامنی است و میزان مسئولیت چنین مدیرانی به میزان سرمایه شرکت و یا میزان سهم آنها از شرکت محدود نمی‌شود بلکه آنها همه دیون و بدهی‌های شرکت را باید بپردازند.

در ماده ۱۱۵ قانون‌تجارت برای شرکت‌های با مسئولیت محدود گفته شده اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:

 • موسسان و مدیرانی که برخلاف واقع، پرداخت تمام سهم‌الشرکه نقدی و تقویم وتسلیم سهم‌الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت‌ شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
 • کسانی که به وسایل متقلبانه سهم‌الشرکه غیرنقدی را بیش ازقیمت واقعی آن تقویم کرده باشند
 • مدیرانی که بانبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزورانه منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند. خاطرنشان می‌کند که در این ماده قانونی، دو بند به مدیران اختصاص داده شده که مربوط به مسئولیت کیفری آنهاست.

مسئولیت مدیرعامل خارج از هیات مدیره

ماده ۱۲۴ قانون تجارت حق عزل مدیرعامل را به طور کلی به هیئت مدیره می دهد یعنی هیئت مدیره در هر زمانی می تواند تصمیم به عزل مدیرعامل بگیرد. مدیرعامل نماینده شرکت می باشد؛ اما با این حال حدود اختیارات و وظایف او را هیئت مدیره تعیین می کند و می تواند آن اختیارات را به مدیرعامل تفویض نماید که در اینصورت مدیرعامل به عنوان نماینده شرکت حق امضاء خواهد داشت.

فردی که یکی از شرایط زیر را داشته باشند نمی توانند به عنوان مدیرعامل در شرکت سهامی انتخاب شوند:

 • افرادی که در خصوص آنها حکم ورشکستگی صادر شده باشد (ماده ۱۱۱ قانون تجارت).
 • افرادی که به دلیل ارتکاب به جرم خاصی در حال گذراندن دوره محکومیت خود باشند ( ماده ۱۱۱ قانون تجارت).
 • هر فردی که در شرکت دیگری به عنوان مدیرعامل مشغول فعالیت باشد ( ماده ۱۲۶ قانون تجارت).

چنانچه هر فردی خلاف موارد فوق به سمت مدیرعامل انتخاب شود در مقابل سهامداران یا صاحبان سهام و افراد ثالث مسئول بوده و به عنوان سمت مدیرعامل مسئولیت های آن سمت را بر عهده خواهد داشت.

اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض شده و یا قصد تفویض آن را داشته باشند بایستی از طریق صورتجلسه مناسب آن به اداره ثبت شرکتها و واحد ثبتی مربوطه اعلام نمایند تا بصورت چاپ در روزنامه آگهی شود. در شرکت‌های مسئولیت محدود، مجمع عمومی موسسین پس از تشکیل جلسه نسبت به انتخاب اولین اعضای هیئت مدیره اقدام خواهد کرد. در همان جلسه افراد بایستی بلافاصله نسبت به انتخاب و معرفی مدیرعامل اقدام نمایند. مدیرعامل می تواند یا خارج از شرکا و یا خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب شود.

سامانه ثبت شرکت‌ها

محدودیت هایی که برای انتخاب مدیرعامل در شرکت های با مسئولیت محدود وجود دارد همانند شرکت های سهامی می باشد. به این معنی که افرادی که در اشخاص حقوقی دیگری سمت مدیرعامل داشته باشند حق دریافت سمت مدیرعاملی را ندارند. همچنین مجرمین و محکومین قضائی امکان انتخاب به عنوان مدیرعاملی در شرکت های با مسئولیت محدود را ندارند.

مدیرعامل در شرکت با مسئولیت محدود به عنوان نماینده تام الاختیار شرکت محسوب شده و می تواند در امور شرکت دخالت مستقیم نماید. اموری مانند تعیین آیین نامه های داخلی، استخدام متخصصین و کارمندان، انواع تشریفات قانونی لازمه در زمینه های مختلف، انتخاب وکیل و عزل وکیل از جمله مواردی است. مدیرعامل می تواند در مورد آنها به طور مستقل و مستقیم تصمیم بگیرد.

اصل شخصی بودن جرایم مدیران

اگر جرمی اتفاق بیافتد، اصل شخصی بودن ایجاب می‌کند فاعل جرم مجازات شود. به طورمثال؛ اگر طبق ماده ۱۹ قانون صدورچک، مدیری چک بدهد و تخلفی صورت بگیرد، مدیر از لحاظ کیفری مورد بازخواست قرار می‌گیرد، اما از لحاظ حقوقی هم مدیر و هم شرکت، مسئول خواهند بود.

در مورد جرایمی که مرجع ذی‌صلاح‌ قضایی نتواند جرم را به شخص حقیقی خاص از جمله مدیران و یا کارکنان منتسب کند یا مطابق مقررات، شخص حقوقی هم مسئولیت کیفری داشته باشد. مانند آلودگی محیط زیست، ممکن است شخص حقوقی هم از طریق جریمه‌ نقدی مجازات شود. البته در مورد نحوه‌ تحمل مجازات کیفری به شخص حقوقی، بین قضات و حقوق‌دانان نظر و رویه روشنی وجود ندارد. که البته قانون جدید مجازات اسلامی این موضوع را حل کرده و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در شرایط آن ماده پذیرفته است.

اصل عدم مسئولیت

در مورد مسئولیت حقوقی مدیران اصل، عدم مسئولیت شخصی مدیران است. زیرا مدیران به نمایندگی از طرف شخص حقوقی اقدام می‌کنند و نفع و ضرر نماینده برای شخص عهده‌دار مسئولیت است مگر در صورت بروز تخلف از سوی خود مدیر که در نتیجه مدیر، مسئول است. مانند موارد خاص مثل مقررات قانون مالیات‌ها که هیئت مدیره مسئول پرداخت ‌آن هستند.

یا مانند ماده ۱۹ قانون صدور چک، در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر ۲ نفر صادر می‌شود. به علاوه، امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت. مگر اینکه ثابت کند که عدم پرداخت، مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده، از نظر کیفری مسئول خواهد بود.

سامانه آنلاین آسان ثبت

به طور کلی اگر تخلف شخصی از سوی مدیر شرکت نباشد یا خارج از موارد خاص قانونی، اصل بر این است که نتایج اعمال شده از سوی مدیران مثبت باشد و یا منفی، متوجه خود شخص حقوقی است، نه نمایندگان حقوقی مانند مدیر عامل. همچنین تخلف مدیر باید ثابت شود اما دربحث کیفری مواردی در قانون تجارت به ویژه در بخش اصلاحی در مورد شرکت‌های سهامی از مواد ۲۴۳ تا ۲۶۹ ذکر شده است و به طور پراکنده هم در مقررات جزایی مواردی برای مسئولیت کیفری مدیران آمده که با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در سایر موارد نمی‌توان برای مدیران مسئولیت کیفری مقرر کرد.

مسئولیت کیفری مندرج در قانون تجارت در بخش شرکت‌های سهامی قانون، تسری به مدیران با شرکت‌های غیرسهامی و مسئولیت محدود پیدا نمی‌کند. شرکت به عنوان شخص حقوقی مانند شخص حقیقی دارای مسئولیت مدنی است. اما در مورد مسئولیت کیفری هنوز تفاوت‌هایی بین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود دارد. در مورد مسئولیت‌های کیفری بخشی از جرایم قابل انتساب به شرکت است. مانند گران‌فروشی یا ارایه اجناس قاچاق‌ که قابل انتساب به شخص و شرکت است. ولی جعل سند یا سوء‌استفاده از چک سفید امضا و یا اعتیاد که قابل انتساب به شخص است درباره اشخاص حقوقی صادق نخواهد بود.

 


✅پرسش‌های پرتکرار پیرامون مسئولیت کیفری هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌‌ها ✅

 

✅ مجازات در قوانین مختلف به چه صورت است؟

✔️ مجازات در قوانین مختلف به صورت جریمه شدن مدیر و شرکت و یا انحلال شرکت در نظر گرفته شده است. به طور مثال در قانون تعزیرات برای گران‌فروشی، مجازات گذاشته‌اند و متخلفان باید جریمه نقدی بپردازند و یا شرکت‌هایی که اجناس را قاچاق می‌کنند منحل خواهند شد.

✅ طبق ماده‌ی ۱۱۵ قانون تجارت چه اشخاصی کلاهبردار محسوب می‌شوند؟

✔️ ۱) موسسان و مدیرانی که برخلاف واقع، پرداخت تمام سهم‌الشرکه نقدی و تقویم وتسلیم سهم‌الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت‌ شرکت بدهند اظهار کرده باشند. ۲) کسانی که به وسایل متقلبانه سهم‌الشرکه غیرنقدی را بیش ازقیمت واقعی آن تقویم کرده باشند. ۳) مدیرانی که بانبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزورانه منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند. خاطرنشان می‌کند که در این ماده قانونی، دو بند به مدیران اختصاص داده که مربوط به مسئولیت کیفری آنهاست.

✅ منظور از اصل شخصی بودن جرائم مدیران چیست؟

✔️ اگر جرمی اتفاق بیافتد، اصل شخصی بودن ایجاب می‌کند فاعل جرم مجازات شود. به طورمثال؛ اگر طبق ماده ۱۹ قانون صدورچک، مدیری چک بدهد و تخلفی صورت بگیرد، مدیر از لحاظ کیفری مورد بازخواست قرار می‌گیرد. اما از لحاظ حقوقی هم مدیر و هم شرکت، مسئول خواهند بود.

✅ مقصود از اصل عدم مسئولیت چیست؟

✔️ در مورد مسئولیت حقوقی مدیران اصل، عدم مسئولیت شخصی مدیران است. زیرا مدیران به نمایندگی از طرف شخص حقوقی اقدام می‌کنند. نفع و ضرر نماینده برای شخص عهده‌دار مسئولیت است مگر در صورت بروز تخلف از سوی خود مدیر که در نتیجه مدیر، مسئول است. 

147 دیدگاه برای “مسئولیت کیفری هیئت‌مدیره و مدیر عامل شرکت‌های تجاری چیست؟

 1. میثم گفته:

  سلام و درود. میخواستم بدونم مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود که شرکت به مشارکت در کلاهبرداری محکوم شده و حکم انحلال براش صادر شده، در جرم کلاهبرداری مذکور،مسئولیتی متوجه اونها هست و میشه علیه اونها اقامه ی دعوا کرد؟

  • آسان ثبت گفته:

   سلام.
   بله دارندگان حق امضای شرکت رو چنانچه ذیل قرارداد یا چک و اسناد مرتبط با موضوع رو امضا کرده باشند به عنوان ضامن شرکت می توان تحت تعقیب قرار داد.
   به این منظور شما بایستی علاوه بر شرکت به عنوان متهم ردیف اول از اشخاص امضا کننده هم به عنوان متهم های ردیف بعدی شکایت کنید.

 2. صادقی گفته:

  با سلام روز بخیر یه سوال از محضرتان داشتم مسئولیت کسانی که در شرکت های پیمانکاری مدرک آنها به جهت رتبه بندی استفاده میشود به چه صورت است؟

 3. محمدرضافتوحی گفته:

  سلام اگه درشرکت صنعتی حادثه ای برای هریک از پرسنل واقع شود و قانونگذار شرکت را مقصر الام کند وبیمه از پرداخت خسارت معاف شود ایا پرداخت خسارت برعهده شرکته ویا شخص مدیرعامل؟

 4. حسینی گفته:

  سلام اگر در شرکت سهامی خاص دوره مدیر عامل و بازرس تمام شده باشد و همچنان در حال کار باشند چه جرمی دارد

 5. محمدی گفته:

  سلام
  شخصی خارج از اساسنامه شرکتی با مسولیت محدود که حتی عضو و سمتی در ان نداشته چک مهر شده شرکت رو امضاء و به فرد دیگری در قبال ضمانت واگذار میکند …
  سوال :
  ایا از شرکت بعنوان اتهامی کلاهبرداری یا اثبات مسولیت کیفری میتوان تعقیب نمود ؟

 6. رضا بغدادی گفته:

  با سلام. موضوعی در شرکت تعاونی اتفاق افتاده که لازم دانسته شد از شما مشورت دریافت گردد.
  شرکت تعاونی ما متشکل از هفت نفر بوده و مدیران قبلی طی صورتجلسه ای که سه سال بعد تنظیم شده بود تغییر یافته بودند.
  مدیران قبلی یک فقره چک یکصد هزار تومانی را به ششصد میلیون تغییر داده و با مهر قبلی شرکت ، به شخصی داده و با همدستی ایشان اقدام به شکایت مطالبه وجه کرده اند.
  شکایت در مرحله اول با مراجعه مدیران جدید و عدم حضور شاکی و ادله مناسب در دادگاه طی رای صادره رد شده است .
  مجددا مدیران قبلی طی یک شکایت از سوی دارنده چک از شرکت کرده و اینبار مدیران قبلی به دادگاه رفته و اذعان بدهی کرده و پرونده جهت پرداخت بدهی به اجرای احکام رفته و از سوی اجرای احکام زمین شرکت را بعنوان دارایی به اجرای احکام معرفی کرده و دادگاه نسبت به انتقال سند به دارنده چک اقدام کرده است .
  در طول مدتی که سند بنام دارنده چک منتقل شده ایشان هیچ وقت برای تحویل مراجعه نکرده است.
  پس از دو سال که هیات مدیره جدید متوجه این انتقال شده به دارنده چک که سند بنامش منتقل شده مراجعه کرده اند و پس از مشاجره با ایشان ، ایشان اقرار کرده اند که این مراحل فقط بنام ایشان صورت گرفته و مدیران قبلی با وکالت نامه و قولنامه این زمین را شخصا مجددا از ایشان به نام شخصی خودشان مسترد کرده اند .
  حال با این اوصاف نوع شکایت و طرف شکایت برای این موضوع که مال شرکت تعاونی بدون اجازه صورتجلسه و در زنانی که مدیران قبلی فاقد سمت بوده اند و در اموال شرکت اینگونه دخل و تصرفی کرده اند چیست ؟

 7. لیلا گفته:

  سلام و وقت بخیر
  می خواستم بدونم اگه یکی از اعضای هیات مدیره شرکت با مسئولیت محدود فرار از خدمت باشه چه مسئولیت و مجازاتی برای شرکت در پی داره؟

 8. علی گفته:

  درصورتی که پرونده در شعبه تعزیرات مربوط به سال ۱۳۹۹ باشد و مدیران شرکت تغییر پیدا کرده باشند بعد از دو سال وهیچ نقشی مدیر عامل جدید خارج از شرکا در تخلف نداشته باشد مسیولیت پاسخگویی به شعبه تعزیرات کیست

 9. edris گفته:

  با عرض سلام واحترام یک سوال داشتم چنانچه در شرکتهای تعاونی مدیران تخلفات مالی داشته باشند برای شکایت خیانت در امانت از چه طریقی اقدام باید گردد.با تشکر

 10. ساسان عظیمی انارکی گفته:

  لطفا راهنمائی فرمایید که حکم تعزیراتی مربوط به اتهام گرانفروشی مشمول مدیر عامل غیر سهامدار ، خارج از هیئت مدیره و بدون حق امضاء اسناد تعهد آور می‌شود ؟
  ممنونم

 11. ساسان عظیمی انارکی گفته:

  لطفا راهنمائی فرمایید که حکم تعزیراتی مربوط به اتهام گرانفروشی مشمول مدیر عامل غیر سهامدار ، خارج از هیئت مدیره و بدون حق امضاء اسناد تعهد آور می‌شود ؟
  ممنونم

 12. وحید دانشمند گفته:

  سلام، چهار سال پیش مدارک بنده جهت رتبه بندی در شرکتی استفاده شد و قرارداد ما در دفتر ثبت اسناد به مدت ۲ سال ثبت شد، اخیرا متوجه شدم که پس از پایان مدت اعتبار فردی که من مدارکم را در اختیارش قرار دادم از این مدارک بدون اجازه جهت ثبت شرکت استفاده نموده و بنده را به عنوان رییس هیات مدیره نصب کرده و اکنون فرد دیگری از سهامداران این شرکت می خواهد از این شرکت شکایت نماید به این علت که بدون اجازه از مدارکش برای رتبه بندی این شرکت استفاده شده، حالا این فرد بنده را تهدید به شکایت کرده، سوال من این است که اولا در خصوص مورد ذکر شده در صورت شکایت مسوولیتی متوجه بنده است؟ یا متوجه مدیر عامل شرکت است؟ در متن روزنامه رسمی این شرکت صریحا اعلام شده کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت و قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است، و سوال دیگر اینکه چطور می توانم در خصوص این موضوع و به جرم جعل سند شکایت کنم، چطور ممکنه صرفا با چند کپی از مدارک و بدون اطلاع شخصی شرکتی را ثبت نمود و در مناصب مهم نظیر رییس هیات مدیره از او استفاده کرد؟

 13. حسین گفته:

  سلام، چهار سال پیش مدارک بنده جهت رتبه بندی در شرکتی استفاده شد و قرارداد ما در دفتر ثبت اسناد به مدت ۲ سال ثبت شد، اخیرا متوجه شدم که پس از پایان مدت اعتبار فردی که من مدارکم را در اختیارش قرار دادم از این مدارک بدون اجازه جهت ثبت شرکت استفاده نموده و بنده را به عنوان رییس هیات مدیره نصب کرده و اکنون فرد دیگری از سهامداران این شرکت می خواهد از این شرکت شکایت نماید به این علت که بدون اجازه از مدارکش برای رتبه بندی این شرکت استفاده شده، حالا این فرد بنده را تهدید به شکایت کرده، سوال من این است که اولا در خصوص مورد ذکر شده در صورت شکایت مسوولیتی متوجه بنده است؟ یا متوجه مدیر عامل شرکت است؟ در متن روزنامه رسمی این شرکت صریحا اعلام شده کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت و قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است، و سوال دیگر اینکه چطور می توانم در خصوص این موضوع و به جرم جعل سند شکایت کنم، چطور ممکنه صرفا با چند کپی از مدارک و بدون اطلاع شخصی شرکتی را ثبت نمود و در مناصب مهم نظیر رییس هیات مدیره از او استفاده کرد؟

 14. حسین گفته:

  سلام. سوال بنده مانند سوال قبل است؟در رتبه بندی اعلام نمیکنند شما مدیرعامل و یا عضو هییت مدیره می شوید و سمت می گیرید…الان شرکت بدهی بیمه دارد. میگویند شما مدیرعامل شرکت بوده اید و حساب بنده مسدود کرده اند…من اصلا خبر نداشتم مدیرعاملم…من مدرک برای امتیاز آوری شرکت داده بودم…لطفا راجب حل این مشکلات کمک کنید.

 15. حسین گفته:

  سلام.در رتبه بندی اعلام نمیکنند شما مدیرعامل و یا عضو هییت مدیره می شوید و سمت می گیرید…الان شرکت بدهی بیمه دارد. میگویند شما مدیرعامل شرکت بوده اید و حساب بنده مسدود کرده اند…من اصلا خبر نداشتم مدیرعاملم…من مدرک برای امتیاز آوری شرکت داده بودم…لطفا راجب حل این مشکلات کمک کنید.

 16. انوشا گفته:

  سلام
  ایا در شرکت‌های مسولیت محدود می توان از مدیر عامل شکایت کرد و خسارت گرفت

 17. Windows Rootserver گفته:

  Thank you for any other excellent post. Where else may just anybody get that kind of information in such an ideal method of writing? I have a presentation subsequent week, and I am at the look for such info.

 18. 언택트카지노 گفته:

  I like the helpful information you provide to your articles. I’ll bookmark your blog and take a look at once more right here frequently. I’m quite sure I’ll be told plenty of new stuff right right here! Best of luck for the next!

 19. Herpesyl گفته:

  Itís hard to come by well-informed people in this particular subject, but you seem like you know what youíre talking about! Thanks

 20. Property for sale گفته:

  Aw, this was an incredibly nice post. Spending some time and actual effort to make a good article… but what can I say… I put things off a lot and don’t manage to get anything done.

 21. ox app suite گفته:

  Thanks for a marvelous posting! I really enjoyed reading it, you’re a great author. I will be sure to bookmark your blog and may come back very soon. I want to encourage you to definitely continue your great posts, have a nice morning!

 22. tubidy گفته:

  Aw, this was a very good post. Spending some time and actual effort to create a really good article… but what can I say… I hesitate a lot and don’t seem to get anything done.Loading…

 23. پیمان یوسفی گفته:

  سلام و احترام ، یکی از دوستان بنده ، مدیرعامل یک شرکت در منطقه ازاد کیش بودند ، هیچ توافقی برای پرداخت میزان حقوق نداجشتند ، و توافق شفاهی ، فقط برای ۲ درصد از کل معاملات بوده ، حالا هیات مدیره که یک خانواده هستند ، از پرداخت کارمزد ۲ درصد از معاملات خودداری کرده ند . با توجه به عدم وجود توافق کتبی برای این دو درصد ، آیا ایشان میتوانند برای دریافت حقوق ماهیانه ، خارج از مقررات و قوانین اداره کار ، اقدام حقوقی کنند ، لازم به ذکر است ، بمدت ده سال حداقل نام ایشان بعنوان مدیرعامل در روزنامه رسمی ثبت شده ، و هیچ سندی هم برای دریافت حقوق تبادل نشده ،

  در ضمن آیا وکیلی موافقت میکند ، با دریافت ۵ درصد از کل مطالبات ایشان ، بجای ده درصد ،
  ده درصد ، جمعا ۱۵ درصد ، را پس از رای و حکم به نفع ایشان ، دریافت کند ،

 24. Paul McCartney گفته:

  What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely useful andit has helped me out loads. I hope to contribute & aid different customers like its helped me.Great job.

 25. extreme bulk pillen گفته:

  I do accept as true with all the ideas you’ve offered for your post.They’re very convincing and can definitely work.Still, the posts are too brief for starters. May you please prolong them abit from subsequent time? Thanks for the post.

 26. home vault doors گفته:

  You can certainly see your expertise within the work you write.The world hopes for even more passionate writers suchas you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times go after your heart.

 27. 2024 year گفته:

  fantastic points altogether, you simply received a brand new reader. What might you recommend about your put up that you just made a few days in the past? Any positive?

 28. Frank Lacson گفته:

  Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch! “Dreams are real while they last. Can we say more of life” by Henry Havelock Ellis.

 29. Tu van IATF 16949 گفته:

  I’m very happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

 30. Julia Jordan گفته:

  When someone writes an post he/she keeps the plan of a user in his/her mindthat how a user can understand it. Therefore that’swhy this paragraph is amazing. Thanks!

 31. burial place گفته:

  An intriguing discussion is definitely worth comment. I do believe that you should publish more on this topic, it may not be a taboo matter but usually people do not talk about such subjects. To the next! Many thanks!!

 32. مسعود گفته:

  آیا بدهی و تعهدات شخصی اعضای هیات مدیره و مدیر عامل به شخصیت حقوقی شرکت هم تسری پیدا می‌کند؟ بفرض شخص حقیقی بدهی یا دینی داره شخص ذینفع میتونه این دیون رو از شرکتی که دراون سمت هیات مدیره یا بدهی داره طلب کنه؟

 33. vay tien mat nhanh trong ngay گفته:

  Thanks for your marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you might be a great author.I will always bookmark your blog and will come back sometime soon. I want to encourage you continue your great work, have a nice holiday weekend!

 34. Situs Terpercaya گفته:

  What sort of music do you like? vxlan evpn arista Ellen Terry came to give poetry readings and acted scenes from Romeo and Juliet, while H G Wells performed in A Midsummer Night’s Dream

 35. Cua van go chong chay گفته:

  Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed!Very useful info particularly the last part 🙂 I care for such information much. I was looking for this certain information fora very long time. Thank you and good luck.

 36. this website گفته:

  Anyone begin a directory readers because it exists doesn’t mean that is well ran or will drive you traffic.But, with professional help, you can to get the right to help write publications.

 37. Polka Dot Chocolate Bar گفته:

  Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to mention that I’ve truly enjoyedsurfing around your blog posts. After allI’ll be subscribing in your rss feed and I’m hoping you write again soon!

 38. Cua chong chay گفته:

  Aw, this was a really good post. Spending some time and actual effort to generate a really good articleÖ but what can I sayÖ I procrastinate a lot and never manage to get anything done.

 39. best Vietnam گفته:

  An interesting discussion is worth comment. I believe thatyou need to publish more on this subject, it may not be a taboo matter but generally folks don’t discuss these topics.To the next! Kind regards!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده + 18 =