انحلال شرکت

قوانین انحلال شرکت

در صورتی که شرکت ورشکسته شود

مواقعی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده ، انجام داده و انجام آن غیر ممکن است

در مواقعی که شرکت برای تاریخ مشخص و معینی تشکیل شده و آن مدت به اتمام رسیده باشد

در هر زمان که مجمع عمومی فوق العاده سهامداران به هر دلیلی رای دهند که شرکت منحل شود

اگر در اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت سهامی از بین رفته باشد، هیات مدیره مکلف به دعوت از مجمع عمومی فوق العاده جهت انحلال یا کاهش اجباری سرمایه می باشد

در صورتی که دادگاه حکم قطعی صادر کند

در آخر این مجمع یک نفر از مدیران شرکت را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب مینمایند که تا دو سال افرادی که طرف معامله با شرکت بوده اند جهت پیگیری امور خود به نشانی مدیر تصفیه مراجعه و با وی به عنوان نماینده شرکت منحل شده مذاکره خواهند نمود و مدیر تصفیه مسئول تعهدات شرکت خواهد بود. پس از گذشت 2 سال و آگهی در روزنامه شرکت به طور کلی منحل می گردد و فعالیت آن پایان می پذیرد.

هشدار : انحلال شرکت پس از تصویب مجمع عمومی تا زمانی که در اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسیده باشد نسبت به تعهدات شرکت به دیگران بی اثر است. 

مدارک مورد نیاز انحلال شرکت

یک نسخه کپی از تمامی مدارک ثبتی شرکت شامل اساسنامه، اظهارنامه، آگهی تأسیس، آگهی روزنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت
کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل تمامی اعضای شرکت


اگر شناسه ملی شرکت را دارید:


انحلال شرکت