هزینه ثبت شرکت‌های تجاری در سال ۱۴۰۲ [سهامی خاص | مسئولیت محدود]

هزینه ثبت شرکت‌های تجاری در سال ۱۴۰۰ [سهامی خاص | مسئولیت محدود] company registration price cost fee

هزینه ثبت شرکت | به روز ترین هزینه ثبت شرکت در سال ۱۴۰۲

در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران هفت نوع شرکت تجاری تعریف شده است: شرکت سهامی (خاص و عام)، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت مختلط سهامی، شرکت مختلط غیر سهامی، و شرکت تعاونی تولید و مصرف. انتخاب نوع شرکت به نوع تجارت و زمینه‌های کاری شما بستگی دارد. طبق قانون می‌توان انواع شرکت را در سراسر کشور تاسیس کرد. تعرفه و هزینه ثبت شرکت‌ ها در ایران به جز تهران و قم در دیگر شهرها برابر است. قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها نیز برای همۀ متقاضیان یکسان است. در ادامه به طور کامل، دقیق و شفاف به هزینه ثبت شرکت‌ در ایران می‌پردازیم.

 

company registration سامانه ثبت شرکت آسان ثبت سهامی خاص مسئولیت محدود ثبت موسسه تجاری

 

هزینه ثبت شرکت سهامی خاص

تشکیل شرکت‌های سهامی خاص با سرمایه‌ای اندک در ایران بسیار رایج است. سهام این نوع شرکت قابل عرضه در بورس اوراق بهادار نیست، اما مردم می‌توانند به راحتی آن را بین خود خرید و فروش کنند. حداقل هزینه ثبت شرکت سهامی خاص در سال ۱۴۰۲ در تهران از ۶۶.۹۰۰.۰۰۰ ریال است. این مبلغ با افزایش تعداد شرکا و سرمایه اولیه شرکت اندکی بیشتر می‌شود. حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی خاص مبلغ یک میلیون ریال است که تامین نقدی سی و پنج درصد آن برای آغاز کار کافی خواهد بود.

 

هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت‌های با مسئولیت محدود بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می‌شوند و هر یک از شرکا فقط به میزان سرمایۀ خود مسئول پرداخت بدهی‌های احتمالی خواهد بود. همچنین در این گونه شرکت‌ها امکان انتشار اوراق سهام وجود ندارد. حداقل هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سال ۱۴۰۲ در تهران مبلغ ۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال است. حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نیز مبلغ یک میلیون ریال است. گفتنی است که این شرکت‌ها محدودیتی در زمینۀ فعالیت خود ندارند و می‌توانند به راحتی در همۀ حوزه‌های مرتبط کار کنند.

 

هزینه ثبت شرکت سهامی عام

تشکیل شرکت‌های سهامی عام به منظور جمع کردن سرمایه‌های کوچک برای فعالیت‌های بزرگ اقتصادی است. این کار از طریق فروش سهام در بورس اوراق بهادار امکان‌پذیر می‌شود. موسسان این نوع مجموعه‌های تجاری می‌توانند بخشی از سرمایه شرکت خود را از فروش عمومی سهم به مردم تامین نمایند. در واقع آنها به این ترتیب مالکیت خود را به دیگران منتقل می‌کنند. حداقل هزینه ثبت شرکت سهامی عام در تهران و قم در سال ۱۴۰۲ از ۷۹۰ هزار تومان (هفتصد میلیون و نهصد هزار ریال) و در شهرستان‌ها از مبلغ ۴۹۰ هزار تومان (چهار میلیون و نهصد هزار ریال) است. حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام نیز مبلغ پنج میلیون ریال است که ۳۵% آن باید به صورت نقدی تامین شود.

 

هزینه ثبت شرکت تضامنی

هر گاه دو یا چند شخص بخواهند فعالیت‌های تجاری خود را تحت یک نام مشترک پیش ببرند، ساده‌ترین شکل شراکت قانونی تشکیل شرکت تضامنی است. از آنجایی که مسئولیت پرداخت قرض‌ها بر عهده تمام شرکا است، این مجموعه‌ها معمولاً با سرمایه‌های اندک و در میان اعضای خانواده یا دوستان تشکیل می‌شوند. نام شرکت نیز باید دربردارندۀ اسامی تمام شرکا یا یکی از شرکا و عبارت‌هایی از قبیل «و برادران» و «و شرکا» باشد. حداقل هزینه ثبت شرکت تضامنی در سال ۱۴۰۲ در تهران و قم مبلغ ۷۹۰ هزار تومان (هفتصد میلیون و نهصد هزار ریال) و در دیگر شهرها ۴۹۰ هزار تومان (چهار میلیون و نهصد هزار ریال) است. همچنین حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت تضامنی محدودیتی ندارد. با وجود این، عرفاً دست‌کم مبلغ یک میلیون ریال برای این کار در نظر گرفته می‌شود.

 

هزینه ثبت شرکت نسبی

در شرکت‌های نسبی مسئولیت شرکا به نسبت آورده‌شان است. همچنین ذکر نام دست‌کم یکی از این اشخاص به همراه عبارت‌هایی مثل شرکا و برادران الزامی است. طبق قانون، سود و منافع شرکت نسبی نیز به نسبت سهم‌الشرکه بین شرکا تقسیم می‌شود مگر اینکه ترتیب دیگری در شرکت‌نامه مقرر شده باشد. حداقل هزینه ثبت شرکت نسبی در سال ۱۴۰۲ در تهران و قم مبلغ ۷۹۰ هزار تومان (هفتصد میلیون و نهصد هزار ریال) است. این تعرفه در شهرستان‌ها از ۴۹۰ هزار تومان (چهار میلیون و نهصد هزار ریال) آغاز می‌شود. حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت نسبی طبق قانون محدودیتی ندارد. با وجود این، کمترین مبلغ برای انجام این کار را عرفاً یک میلیون ریال در نظر می‌گیرند.

 

هزینه ثبت شرکت مختلط سهامی

تشکیل شرکت‌های مختلط سهامی منوط به وجود شرکای سهامی و شرکای ضامن است. گروه اول به طور مساوی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و مسئولیت‌شان نیز به میزان آورده‌شان است. اما آوردۀ گروه دوم به صورت سهام درنیامده است و مسئول تمامی ضررهایی هستند که ممکن است پیش بیاید. گفتنی است که حق انتخاب مدیران در اختیار شرکای ضامن و حق انتخاب بازرسان در اختیار شرکای سهامی است. حداقل هزینه ثبت شرکت مختلط سهامی در تهران و قم در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۷۹۰ هزار تومان (هفتصد میلیون و نهصد هزار ریال) و در دیگر شهرها ۴۹۰ هزار تومان (چهار میلیون و نهصد هزار ریال) است. همچنین حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت مختلط سهامی مبلغ یک میلیون ریال است.

 

هزینه ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت‌های مختلط غیر سهامی بین چند شریک با مسئولیت محدود و چند شریک ضامن بدون انتشار سهام شکل می‌گیرند. مسئولیت گروه اول به میزان آورده‌شان است، اما گروه دوم مسئول تمام قرض‌هایی هستند که ممکن است علاوه بر دارایی‌های مجموعه پدید بیاید. اختیار انتخاب مدیران در دست شرکای ضامن و حق نظارت بر عملکرد آنها بر عهدۀ شرکای با مسئولیت محدود است. حداقل هزینه ثبت شرکت مختلط غیر سهامی در سال ۱۴۰۲ در تهران و قم مبلغ ۷۹۰ هزار تومان (هفتصد میلیون و نهصد هزار ریال) و در شهرستان‌ها ۴۹۰ هزار تومان (چهار میلیون و نهصد هزار ریال) است. حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت مختلط غیر سهامی نیز مبلغ یک میلیون ریال است.

 

هزینه ثبت شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت‌های تعاونی عمدتاً بین اعضای یک صنف یا آشنایانی با منافعی مشترک تشکیل می‌شود. این مجموعه‌ها معمولاً به دو دستۀ تولید و مصرف تقسیم می‌شوند. زمینۀ فعالیت آنها نیز معمولاً مسکن، صنعت، کشاورزی، منابع طبیعی و … در شهرها، روستاها و در میان عشایر است. حداقل هزینه ثبت شرکت تعاونی تولید و مصرف در سال ۱۴۰۲ در تهران و قم مبلغ ۷۹۰ هزار تومان (هفتصد میلیون و نهصد هزار ریال) است. این تعرفه در دیگر شهرها از ۴۹۰ هزار تومان (چهار میلیون و نهصد هزار ریال) آغاز می‌شود. همچنین حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت تعاونی تولید و مصرف مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان (صد میلیون ریال) است.

 


???

شرح هزینه‌های ثبت شرکتها » چه کسانی مبالغ را دریافت می‌کنند و هزینه‌ها صرف چه چیزی می‌شود؟

هزینه ثبت شرکت ثابت نیست، زیرا عمدۀ مبالغ پرداختی به حساب اداره‌های دولتی واریز می‌شود. چاپ آگهی در روزنامه رسمی و درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار نیز جزو مخارج این کار هستند. به این فهرست باید پست مدارک، واریزی‌های اداره ثبت، حق‌الوکاله و پلمب دفاتر را نیز اضافه کرد. همچنین تاسیس شرکت‌های سهامی مستلزم تهیه دفتر سهام و برگه‌های سهام سهامداران است. بنابراین کارمزد تنظیم مستندات، تعیین نام و پیگیری و مشاوره مبلغ ناچیزی محسوب می‌شود. به شما اطمینان می‌دهیم که ارزان‌ترین هزینه ثبت شرکت در ایران در سامانه آسان‌ثبت انجام می‌گیرد و کمترین کارمزدها و تعرفه‌ها برای شما محاسبه می‌شود. امکان پرداخت یک‌جا و آسان هزینه‌های تاسیس شرکت نیز خدمتی دیگر برای جلب رضایت مشتریان ماست. حرفه‌ای‌های دنیای تجارت و کسب‌وکار به اهمیت این موضوع به خوبی آگاه هستند. برای محاسبه دقیق و شفاف هزینه‌ها همیشه می‌توانید به سامانه هوشمند ثبت شرکت آسان‌ثبت مراجعه فرمایید.

 

۱. هزینه حق‌الوکاله ثبت شرکت

حق‌الوکاله ثبت شرکت مبلغی است که برای تنظیم مدارک و پیگیری امور پرداخت می‌شود. وارد کردن اطلاعات به سایت اداره ثبت، تعیین و نهایی کردن نام شرکت، ثبت موضوع فعالیت شرکت، تنظیم اساسنامه، تدوین صورت‌جلسه هیئت موسسان، تنظیم شرکت‌نامه، نوشتن تقاضانامه و … مهم‌ترین اموری هستند که وکیل موسسه برای تنظیم مدارک تاسیس شرکت شما انجام می‌دهد. پیگیری ثبت اسناد تا دریافت گواهی نهایی نیز بر عهده موسسه خواهد بود. 

برای تاسیس شرکت و پس از ثبت درخواست در سامانه ثبت شرکت آسان‌ثبت، امور اداری تاسیس شما توسط وکلای پایه یک دادگستری انجام خواهد شد و کلیه امور اداری تا دریافت اوراق ثبتی برعهده وکلای آسان‌ثبت خواهد بود.

هزینه حق‌الوکاله ثبت شرکت سهامی خاص، مسئولیت محدود و موسسه غیرتجاری با حداقل سرمایه ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداقل اعضای ۲ نفر در شرکت مسئولیت محدود یا موسسه غیر تجاری و  ۳ نفر در شرکت سهامی خاص و همچنین ۴ خط موضوع فعالیت: حداقل سیصد هزار تومان (۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال) و برای نفرات بیشتر و یا موضوع فعالیت طولانی‌تر این هزینه افزایش می‌یابد.

 

۲. هزینه پست مدارک و پاکت پستی مخصوص

کپی برابر اصل تمامی مدارک مورد نیاز برای تاسیس شرکت به همراه فرم‌های امضاشده باید به اداره ثبت شرکت‌ها فرستاده شود. برای این منظور اداره پست جمهوری اسلامی ایران پاکتی مخصوص طراحی کرده است که مدارک صرفاً باید در همین قالب تحویل مرجع قانونی داده شوند. این مبلغ متغیر است اما تا پایان سال ۱۴۰۲ این تعرفه سی هزار تومان (۳۰ هزار تومان) معین شده است. همچنین این هزینه ثبت شرکت در ایران تابع نوع موسسه شما نیست و برای انواع مجموعه‌ها یکسان است.

به عبارت ساده‌تر، کلیه اوراق دریافتی و امضا شده توسط اعضای هیئت مدیره باید به همراه سایر مدارک (بر اساس نوع شرکت) از طریق اداره پست به اداره ثبت شرکتها ارسال شود که این کار به صورت غیر حضوری توسط موسسه آسان‌ثبت انجام می‌شود.

۳. حق‌الثبت شرکت

دز زمان صدور آگهی توسط اداره ثبت شرکت‌ها و بعد از مراجعه وکلای آسان‌ثبت جهت دریافت اصل آگهی، بر اساس سرمایه ثبتی شرکت میبایست مبلغ حق‌الثبت به حساب اداره ثبت شرکت‌ها واریز گردد . مبلغ حق‌الثبت در مورد شرکت‌ها و موسسات با حداقل سرمایه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، ۵۰٫۰۰۰ ریال است و برای سرمایه ثبتی بالاتر مبلغ حق‌الثبت افزایش می‌یابد.

 

۴. هزینه ابطال تمبر سرمایه شرکت

حق تمبر یک از انواع مالیات است که هنگام ثبت شرکت و نیز افزایش سرمایه شرکت پرداخت آن الزامی است. طبق ضوابط مالیاتی، بخشی از این مبلغ ثابت و بخشی دیگر متغیر و وابسته به آوردۀ شما است. شرکت‌های تجاری در ایران حداکثر تا دو ماه پس از دریافت آگهی تاسیس باید برای این کار اقدام کنند. ابطال تمبر سرمایه در هزینه ثبت شرکت مقدار زیادی نخواهد بود. این تعرفه نیم در هزار از ارزش سهامی یا سهم‌الشرکه اعضا است. گفتنی است که مجموعه‌های تعاونی در این مورد مستثنی شده‌اند.

 

۵. تعرفه درج آگهی در روزنامه رسمی

متقاضیان تاسیس شرکت، پس از طی کردن مراحل قانونی، باید این موضوع را در روزنامه رسمی آگهی کنند. روزنامه رسمی زیر نظر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود و مرجع قانونی اطلاع‌رسانی در زمینه حقوقی است. تعرفه انتشار آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی بسته به تعداد کاراکترهای آن متغیر است. باید توجه داشت که هر گونه تغییر بنیادینی در شرکت باید آگهی شود. این تغییرات شامل تشکیل یا انحلال شرکت و یا جابه‌جایی سمت افراد در هیئت‌مدیره می‌شود. هر گونه تصمیم سهامداران یا شرکا برای کاهش سرمایه شرکت نیز باید به همین روال آگاهی‌رسانی شود.

تعرفه درج آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی حداقل سیصد هزار تومان (۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال) و بر اساس تعداد خطوط آگهی می‌تواند افزایش یابد.

۶. هزینه چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

هزینه‌های درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار متغیر است. تعیین این تعرفه‌ها بر عهده خود این مجموعه‌هاست و میزان آن بر اساس ابعاد کادر آگهی مشخص می‌شود. در محاسبه هزینه ثبت شرکت گاهی این مبلغ را در نظر نمی‌گیرند زیرا در قوانین زمانی برای انتشار آن معین نشده است. با این حال، چاپ آگهی تاسیس شرکت در روزنامه کثیرالانتشار طبق قانون الزامی است. بنابراین کامل کردن روند قانونی ثبت انواع شرکت‌ها در ایران مستلزم در نظر گرفتن تمام این هزینه‌های جانبی است. تازه‌ترین تغییرات و آخرین قیمت‌ها را همیشه می‌توانید در سامانه آسان‌ثبت مشاهده کنید.

۷. تعرفه و هزینه پلمپ دفاتر

اگر قصد داشته باشید تا شرکت شما در ادامه‌ی کار به مشکل مالیاتی بر نخورد، باید اقدام به دریافت و تکمیل دفاتر پلمپ (یه عبارت درست آن دفاتر پلمب) کنید. هزینه اخذ دفاتر پلمپ در سال ۱۴۰۲ برابر با ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال یا دویست و پنجاه هزار تومان است.

۸. تعرفه کارمزد آسان‌ثبت

آسان‌ثبت برای ثبت شرکت سهامی خاص، مسئولیت محدود و موسسه غیرتجاری و بابت انجام کلیه مراحل ثبت و راه‌اندازی شرکت شما (از ابتدا تا دریافت آگهی و پیگیری و مشاوره) ۴۱۵ هزار تومان دستمزد دریافت می‌کند.

 


 

نمونه هزینه‌های مصوب ثبت شرکت‌ها

 

✒️ نمونه هزینه ثبت شرکت سهامی خاص در ایران طبق آخرین تعرفه‌های مصوب سال ۱۴۰۲

 • هزینه حق‌الوکاله ثبت شرکت سهامی خاص با حداقل سرمایه و کمترین اعضا: سیصد هزار تومان (۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال)
 • هزینه پست مدارک و پاکت پستی مخصوص: سی هزار تومان (۳۰۰.۰۰۰ ریال)
 • حق‌الثبت شرکت طبق نرخ مصوب اداره ثبت شرکت‌ها: پنج هزار تومان (۵۰.۰۰۰ ریال)
 • هزینه ابطال تمبر سرمایه شرکت (مالیات ثبت شرکت): پنجاه تومان (۵۰۰ ریال)
 • تعرفه درج آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی: سیصد هزار تومان (۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال)
 • هزینه چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار: سیصد هزار تومان (۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال)
 • مجموع هزینه‌های ثبت شرکت سهامی خاص در سامانه آسان‌ثبت: چهارصد و نود هزار تومان (۴.۹۰۰.۰۰۰ ریال)

 

✒️ نمونه هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود مطابق با جدیدترین تعرفه‌های سال ۱۴۰۲

 • حق‌الوکاله ثبت شرکت با مسئولیت محدود با کمترین سرمایه و حداقل اعضا: سیصد هزار تومان (۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال)
 • هزینه ارسال مدارک و پاکت مخصوص پستی: سی هزار تومان (۳۰۰.۰۰۰ ریال)
 • حق‌الثبت شرکت طبق نرخ مصوب مرجع ثبت شرکت‌ها در ایران: پنج هزار تومان (۵۰.۰۰۰ ریال)
 • هزینه ابطال تمبر سرمایه شرکت (مالیات تاسیس شرکت): پنجاه تومان (۵۰۰ ریال)
 • هزینه انتشار آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی کشور: سیصد هزار تومان (۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال)
 • پایین‌ترین هزینه چاپ آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار: سیصد هزار تومان (۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال)
 • مجموع هزینه‌های ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سامانه آسان‌ثبت: چهارصد و نود هزار تومان (۴.۹۰۰.۰۰۰ ریال)

 

سامانه ثبت شرکت سهامی خاص سهامی عام آسان ثبت مسئولیت محدود


 

پاسخ به تمام سوالات در مورد هزینه ثبت شرکت‌ها

 

✅ ثبت یک شرکت در سال ۱۴۰۲ چقدر تمام می‌شود؟

حداقل هزینه ثبت شرکت در سال ۱۴۰۲ در تهران ۲.۰۵۰.۰۰۰ تومان و در شهرستان‌ها ۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان است.

✅ آیا نوع شرکت در هزینه ثبت آن تاثیر دارد؟

انتخاب نوع شرکت به زمینه‌های فعالیت و اهداف کاری شما بستگی دارد. هزینه ثبت شرکت به طور مستقیم با نوع آن ارتباط ندارد. اما از آنجایی که تعداد اعضای شرکت در گونه‌های مختلف آن با هم فرق می‌کند، هزینه‌های تاسیس آنها نیز تغییر خواهد کرد.

✅ آیا میزان سرمایه شرکت در هزینه ثبت آن موثر است؟

مبلغ حق تمبر (مالیات تاسیس شرکت) به طور مستقیم با میزان سرمایه مجموعه شما در ارتباط است. بنابراین هر قدر سرمایه مجموعه بیشتر باشد، هزینه ثبت شرکت نیز بالاتر است.

✅ آیا تعداد موسسان شرکت در هزینه ثبت آن موثر است؟

هر قدر تعداد اعضای موسسه بیشتر باشند، آگهی‌های شرکت بیشتر و طولانی‌تر و در نتیجه پرهزینه‌تر می‌شوند.

✅ هزینه‌های ثبت شرکت شامل چه مواردی می‌شود؟

مهم‌ترین هزینه‌های ثبت شرکت شامل حق‌الوکاله، حق‌الثبت، حق تمبر، پست مدارک، آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار می‌شود.

✅ ارزان‌ترین هزینه ثبت شرکت در ایران چقدر است؟

پایین‌ترین هزینه ثبت شرکت در سال ۱۴۰۲ در تهران مبلغ ۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان است. این تعرفه در شهرستان‌ها ارزان‌تر است و از ۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان شروع می‌شود.

✅ استعلام هزینه ثبت شرکت از چه طریقی انجام می‌گیرد؟

برای دسترسی به جدیدترین تعرفه‌ها و آخرین تغییرات قیمت همیشه می‌توانید به سامانه هوشمند ثبت شرکت آسان‌ثبت رجوع کنید. استعلام دقیق هزینه‌های تاسیس شرکت به صورت اینترنتی در این وب‌سایت امکان‌پذیر است.

✅ آیا با پرداخت مبلغی بیشتر می‌توان مدت زمان ثبت شرکت را کاهش داد؟

خیر. مدت زمان ثبت شرکت در سریع‌ترین شکل ممکن آن در بهترین حالت حدوداً بین ۲۵ تا ۳۵ روز کاری طول می‌کشد. طی کردن روند قانونی ثبت شرکت فارغ از هزینه‌های آن است.

✅ هزینه‌های تاسیس شرکت شامل چه مواردی است؟

هزینه‌های قانونی ثبت شرکت در ایران دربرگیرنده حق‌‌الثبت، هزینه ابطال تمبر سرمایه شرکت، حق‌الوکاله، هزینه پست مدارک، درج آگهی در روزنامه رسمی و چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار می‌شود.

✅ هزینه ثبت شرکت سهامی خاص چقدر است؟

هزینه ثبت شرکت سهامی خاص در سال ۱۴۰۲ در تهران ۲.۰۵۰.۰۰۰ و در شهرستان‌ها از ۱.۶۰۰.۰۰۰ است. این مبلغ با افزایش تعداد شرکا و سرمایه اولیه شرکت بیشتر می‌شود.

✅ هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود چقدر است؟

حداقل هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سال ۱۴۰۲ در تهران ۲.۴۰۰.۰۰۰ و در دیگر شهرها ۱.۶۰۰.۰۰۰ است. این مبلغ با بیشتر شدن تعداد اعضا و میزان سرمایه شرکت افزایش می‌یابد.

✅ هزینه‌های ثبت شرکت به چه مسائلی وابسته است؟

میزان سرمایه و تعداد اعضای شرکت مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر هزینه ثبت شرکت هستند.

✅ اگر خودم برای ثبت شرکت اقدام کنم چقدر هزینه‌هایم کمتر می‌شود؟

عمده هزینه‌های ثبت شرکت به حساب‌های دولتی واریز می‌شوند. بنابراین تنها هزینه‌ای که در صورت اقدام فردی کم می‌شود، حق‌الوکاله ثبت شرکت برای تنظیم مدارک و پیگیری امور خواهد بود.

✅ چرا قیمت ثبت شرکت در موسسه‌های ثبتی متفاوت است؟

کارمزد حق‌الوکاله تاسیس شرکت‌ها در موسسات ثبتی گوناگون متفاوت است. این هزینه‌ها دربرگیرنده تنظیم اساسنامه، تنظیم شرکت‌نامه، نوشتن تقاضانامه و… است.

✅ آیا امکان پرداخت آنلاین هزینه‌های ثبت شرکت وجود دارد؟

برای استعلام و پرداخت هزینه‌های تاسیس شرکت به صورت آنلاین می‌توانید به سامانه آسان‌ثبت مراجعه نمایید. این موسسه هیچ هزینه اضافی برای ثبت شرکت از شما نمی‌گیرد. صداقت و شفافیت اساس کار این مجموعه است.

✅ پایین‌ترین تعرفه موسسه ثبتی در ایران متعلق به چه سایتی است؟

ارزان‌ترین شکل تاسیس شرکت در ایران در سامانه آسان‌ثبت انجام می‌گیرد و کمترین کارمزدها و تعرفه‌ها برای شما محاسبه می‌شود. امکان پرداخت یک‌جا و آسان هزینه‌های ثبت شرکت نیز در این سایت امکان‌پذیر و رایگان است. برای مشاهده جزئی هزینه‌های تاسیس شرکت به نشانی اینترنتی این وب‌سایت رجوع فرمایید.

8 دیدگاه برای “هزینه ثبت شرکت‌های تجاری در سال ۱۴۰۲ [سهامی خاص | مسئولیت محدود]

 1. تاسیس شرکت گفته:

  دانستن این موارد برای رسیدگی
  به امور ثبتی شرکت ها و مراجعه به این ادارات الزامی است پس بهتر است در ادامه همراه ما باشید.

 2. اشتراک‌ها: ثبت شرکت بدون دفتر [شرایط، مدارک و هزینه مورد نیاز]✔️

 3. ثبت شرکت پخش گفته:

  با توجه به این نوع قرارداد عقد شده، تأمین نیروی نظافتچی، آبدارچی نیاز به گروه های ثابت و حتی ماشین آلات نظافتی و
  فراهم ساختن وسایل و لوازم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − یک =