تورم واردات به ۴۴۵ درصد رسید!

خالی کردن بار کشتی های حامل محصولات وارداتی

تغییرات شاخص بهای کالاهای وارداتی بر اساس داده‌های دلاری، نسبت به فصل قبل ۱۲٫۱ درصد محاسبه شده که در مقایسه با تورم فصلی تابستان ۱۴۰۰، که ۸٫۷ درصد بوده، حدود ۳٫۴ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری، با استناد به گزارش مرکز آمار، در پاییز ۱۴۰۰ تغییرات شاخص بهای کالاهای وارداتی، براساس داده­های ریالی نسبت به فصل قبل ۴۸٫۶ درصد بوده که در مقایسه با تورم فصلی تابستان ۱۴۰۰ (٦٣.٧ درصد) حدود ١٥.١ واحد درصد کاهش پیدا کرده است.

تغییرات شاخص بهای کالاهای وارداتی بر اساس داده­های دلاری، نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۴٫۹ درصد گزارش شده که نسبت به تورم نقطه به نقطه تابستان ١٤٠٠ (٥٢.١ درصد) به طور تقریبی ٢.٨ واحد درصد افزایش یافته است.

در فصل پاییز تغییرات شاخص بهای کالاهای وارداتی بر اساس داده­های ریالی، نسبت به فصل مشابه در سال ۱۳۹۹، ۴۵۵٫۹ درصد بوده که نسبت به تورم نقطه به نقطه تابستان سال ١٤٠٠ (٤٨٥.٤ درصد) تقریبا ٣٩.٥ واحد درصد کاهش یافته است.

همچنین تغییرات شاخص بهای کالاهای وارداتی بر اساس داده­های دلاری، نسبت به فصل مشابه در سال ۱۳۹۹، ۵۴٫۹ درصد است که نسبت به تورم نقطه به نقطه تابستان ۱۴۰۰ (٥٢.١ درصد) با ٢.٨ واحد درصد افزایش مواجه بوده است.

در پاییز سال ۱۴۰۰ تغییرات میانگین شاخص بهای کالاهای وارداتی بر اساس داده­های ریالی، در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۰ معادل ۴۷۸٫۳ درصد بوده است. این میزان به نسبت تورم سالانه تابستان ۱۴۰۰ که ۵۱۳٫۸ درصد گزارش شده، حدود ۳۵٫۵ واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی بر اساس داده­های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ۱۴۰۰، حدود ۵۵٫۳ درصد بوده که نسبت به تورم سالانه تابستان ١٤٠٠ (٥٤.٣ درصد)، به طور تقریبی یک واحد درصد افزایش پیدا کرده است.