سامانه چاپ آگهی مفقودی در روزنامه ها

1
مشخصات تکمیلی
2
پرداخت
3
تکمیل اطلاعات

آگهی های مورد نطر را انتخاب کنید

اطلاعات بیشتر

می‌توانید با استفاده از این سامانه :

 • 1

  نسبت به اعلام مفقودی و چاپ هر یک از مدارک مهم شخص حقیقی و حقوقی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار اقدام نمایید.

 • 2

  با ارسال اطلاعات مربوط به مدارک می‌توانید درخواست چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار را بدهید.

 • 3

  اطلاعات مدارک مفقود شده شحص حقیقی یا حقوقی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به چاپ می‌رسد.

 • 4

  بدون نیاز به حضور به دفاتر روزنامه جهت چاپ و تنها با ورود اطلاعات آگهی مفقودی مدارک خود را به چاپ می‌رسانید.

مفقودی برگ سبز خودرو » تصویر برگ سبز و یا تصویر پشت و از کارت خودرو
مفقودی کارت خودرو » تصویر برگ سبز و یا تصویر پشت و از کارت خودرو
مفقودی سند کمپانی / سند رسمی ماشین » تصویر برگ سبز و یا تصویر پشت و از کارت خودرو
گم شدن کارت دانشجویی » کد ملی و یا شماره دانشجویی و نام و نام خانوادگی
مفقودی کارت بازرگانی » کد ملی شخص حقیقی و کد ملی مدیر عامل و شناسه ملی شرکت جهت اشخاص حقوقی

چاپ و اعلام آگهی فقدان مدارک

دریافت اطلاعات مدارک مفقود شده و ارسال به روزنامه جهت چاپ آگهی