نحوه رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مشخص شد

ماشین حساب و خودکار و نمودار مالیات

در اطلاعیه­ای سازمان امور مالیاتی نحوه و شیوه رسیدگی به اظهارنامه­های مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی را اطلاع رسانی کرد.

به گزارش خبرگزاری، سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه ­ای شیوه و نحوه رسیدگی به اظهارنامه­های مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی را اطلاع داد: به استناد مواد ۹۷ و ۱۰۶ قانون مالیات­های مستقیم، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ارائه اظهارنامه بر اساس اظهارنامه مالیاتی است که طبق قوانین و مقررات مربوط تنظیم و تسلیم شده و بر اساس اطلاعات پایگاه­های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب رسیده باشد، تعیین خواهد شد.

اداره مالیات کشور می­تواند بدون حسابرسی اظهارنامه­ های مالیاتی دریافتی را قبول کند. این اداره بعضی از این اظهارنامه­ ها را بر اساس­ ها شاخص­ ها و معیارهای مقرر یا به طور نمونه انتخاب می­شوند را رسیدگی می­کند.

در این مورد توجه به نکات و موارد زیر ضروری است:

در صورت امتناع مؤدیان از تسلیم اظهارنامه بر اساس مقررات، در مهلت قانونی و مقرر، سازمان امور مالیاتی براساس فعالیت یا اطلاعات اقتصادی مؤدیان در پایگاه اطلاعاتی مربوط (اطلاعات فروش و درآمد، معافیت­ها، هزینه­ها و…) نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی، اقدام و مالیات متعلق را با صدور برگ تشخیص مالیات، طلب می‌کند.

عدم ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه به همراه اظهارنامه مالیاتی یا ابراز مبلغ صفر در کلیه بندها و اقلام درآمدی و هزینه صورت­های مالی مذکور، به عنوان ارائه اظهارنامه مالیاتی براساس مقررات تلقی نمی‌شود.

برای صاحبان مشاغلی که فرم تعیین مالیات مقطوع (موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات­های مستقیم) را تکمیل و ارسال کرده­اند اما مشمول استفاده از تسهیلات این آیین نامه طبق مقررات مربوط نمی­شوند، اظهارنامه برآوردی تهیه و مالیات مربوط مطالبه خواهد شد.

در صورت اعتراض مؤدیان به برگ تشخیص صادره بر اساس اظهارنامه برآوردی، موظفند همزمان با مطرح کردن اعتراض خود، مطابق مقررات نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی متناسب با فعالیت اقتصادی واقعی خود اقدام کنند. در غیر این صورت به اعتراض آنان در مراجع مختلف حل اختلاف مالیاتی رسیدگی نخواهد شد.