آسان ثبت

در حال دریافت اطلاعات...

X تخفیف

مالیات بر ارزش افزوده ”مالیات غیر مستقیمی“ است که مصرف کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کاال یا خدمات می پردازد و دریافت کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز نماید. مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، عالوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تاخیر، مشمول جریمه خواهندشد

arrowdown

ثبت نظر

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
متن نظر
close avatar