آسان ثبت

لطفا صبر کنید...

تصویب ترازنامه مالی (سود و زیان) شرکت

به موجب ماده 106 قانون تجارت، مجمع عمومی در ماههای ابتدای سال باید تراز مالی سال گذشته شرکت را تصویب کند و صرفا صورتجلسه انجام عملیات تصویب (بدون درج مقادیر سود یا زیان) را برای ثبت به اداره ثبت شرکت ها ارسال کند.
هشدار 1 : طبق ماده 254 قانون تجارت، اگر اعضای هیات مدیره شرکت سهامی (خاص یا عام) حداکثر تا ۶ ماه پس از پایان هر سال مالی ، مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت ‌نکنند به حبس از 2 تا 6 ماه یا به جزای نقدی یا به‌هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
هشدار 2 : همچنین مستند بر ماده 258 بند 1 قانون تجارت، اگر اعضای هیات مدیره شرکت سهامی (خاص یا عام) بدون رعایت ماده 232 تا 242 قانون تجارت (بدون تصویب ترازنامه توسط مجمع)، منافع موهومی (سود سهام) را بین صاحبان سهام تقسیم کنند، دادگاه آنها را به مجازات کیفری حبس تادیبی از 1 تا 3 سال محکوم می نماید.

تصویب ترازنامه مالی وارد شوید
side
side

اطلاعات بیشتر


این سامانه چه کمکی به من می‌کند؟
می‌توانید با استفاده از این سامانه :
۱. بدون نیاز به مراجعه حضوری و به صورت کاملا آنلاین با داشتن اطلاعات شرکت خود، ترازنامه سود و زیان شرکت را برای سال مالی گذشته تصویب نمایید .
۲. تنها با وارد کردن اطلاعات شرکت و سهامداران درخواست تصویب ترازنامه مالی سال گذشته شرکت را انجام دهید.
۳. در کمترین زمان با اطلاعات شرکت درخواست تصویب ترازنامه مالی سال گذشته بازرسین شرکت را به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام می‌کنید.
پرسش و پاسخ
تصویب ترازنامه شرکت چیست؟ (تعیین و تصویب بیلان مالی چیست؟)
تمامی شرکت‌ها به ويژه شرکت‌های سهامی (عام و خاص) بایستی پس از پایان هر سال مالی جلسه مجمع عمومی عادی (یا عادی به طور فوق العاده) را برگزار نمایند و اعضای مجمع عمومی (یا همان سهامداران) پس از شنیدن گزارش بازرسین قانونی و هیات مدیره شرکت در مورد حساب‌های مالی شامل تراز سود و زیان (یا همان ترازنامه)، صورت‌های مالی و صورت حساب سود و زیان شرکت و بحث و بررسی در خصوص آن، آن را به تصویب رسانده و در صورتجلسه تصویب آن را قید می‌نمایند.
مراحل ثبت تصویب ترازنامه‌ی شرکت‌ها چیست؟
‍۱. تهیه گزارش حسابهای مالی شرکت توسط حسابداران و حسابرسان شرکت ۲. ارائه گزارش فوق از طرف مدیرعامل به هیات مدیره و بازرسین ۳. بررسی مجدد توسط بازرسین شرکت و ارائه گزارش به مجمع عمومی ۴. دعوت هیات مدیره از سهامداران برای تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی ۵. بحث و بررسی و در نهایت تصویب در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (یا عادی به طور فوق العاده) ۶. ارائه صورتجلسه فوق به اداره ثبت شرکتها و ثبت تصمیمات در این اداره ۷. دریافت آگهی ثبتی از اداره ثبت شرکتها ۸. پرداخت هزینه و چاپ در روزنامه رسمی ۹. پرداخت هزینه و چاپ در روزنامه کثیرالانتشار شرکت
عواقب عدم ثبت صورتجلسه تصمیمات تصویب تراز چیست؟
بر طبق ماده ۲۵۴ قانون تجارت، رئیس و اعضاء هیات مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا ۶ ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت ‌نکنند یا مدارک مقرر در ماده ۲۳۲ (صورت دارایی و دیون شرکت در پایان سال و هم چنین ترازنامه و حساب عملکرد‌ و حساب سود و زیان شرکت به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور) را به موقع تنظیم و تسلیم ننمایند به حبس از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی یا به‌هر دو مجازات محکوم خواهند شد. همچنین مستند بر ماده ۲۵۸ بند ۱ قانون تجارت، چناچه رئیس و اعضای هیات مدیره بدون رعایت ماده ۲۳۲ تا ۲۴۲ قانون تجارت بدون صورت دارایی و ترازنامه منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کنند دادگاه می‌تواند مدیریت و اعضای هیات مدیره را مشمول مجازات کیفری حبس تادیبی از یک تا سه سال نماید.
تاریخ تصویب ترازنامه تا چه زمانی است؟ (زمان تصویب ترازنامه شرکت)
حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال که در سال جاری (۱۳۹۹) به دلیل شرایط ویروس کرونا تا آخر شهریورماه به مدت ۲ ماه تمدید گردیده است. ماده قانونی : عطف به ماده ۱۳۸ قانون تجارت، هیات مدیره موظف است حداکثر ۴ ماه بعد از انقضای سال مالی شرکت مجمع عمومی سالیانه را‌برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت دعوت نماید.
ترازنامه بی اعتبار در شرکت سهامی چیست؟
اگر ترازنامه‌ای مطابق آنچه در بالا گفته شد به تصویب مجمع عمومی نرسیده و در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسد، بی‌اعتبار خواهد بود.

نظرات

side

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

side